Sa­bo­ro­va­nja će ipak bi­ti

Po­zna­to tak­mi­če­nje po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča Sre­ma,  ko­je ima tra­di­ci­ju odr­ža­va­nja du­gu 37 go­di­na, a ko­je je ove go­di­ne iz fi­nan­sij­skih raz­lo­ga "pre­sko­če­no", bi­će po sve­mu na­sta­vlje­no, ali u or­ga­ni­za­ci­ji Srem­ske pri­vred­ne

No­vi obje­kat iz sred­sta­va sa­mo­do­pri­no­sa

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U dvo­ri­štu Mi­tro­vač­ke Gim­na­zi­je u to­ku je iz­grad­nja sport­ske sa­le, još jed­nog objek­ta ko­ji se gra­di sred­stvi­ma grad­skog sa­mo­do­pri­no­sa. Isti­na grad­ski sa­mo­do­pri­nos je is­te­kao po­čet­kom apri­la ove

Na­kon ko­lo­vo­za ure­đu­ju tro­to­a­re

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Pro­te­klih da­na  as­fal­ti­ran je ko­lo­voz u Zmaj Jo­vi­noj uli­ci u Srem­skoj Mi­tro­vi­ce, na de­lu od Pa­la­te prav­de do Ma­sa­ri­ko­ve uli­ce, a po­sao se na­sta­vlja ure­đe­njem tro­to­a­ra sa

Bo­lji pu­te­vi, si­gur­ni­ji sa­o­bra­ćaj

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U Srem­skoj Mi­tro­vi­ci se pri­vo­di kra­ju pro­je­kat una­pre­đe­nja vi­tal­nih grad­skih i se­o­skih put­nih pra­va­ca ko­jeg je pro­šle go­di­ne odo­brio i sa 300 mi­li­o­na di­na­ra fi­nan­sij­ski po­dr­žao Fond

Đaci generacije

- Osamnaest osnovaca i srednjoškolaca, iz isto mitrovačkih škola, proglašeno đacima generacije školske 2010/2011.  godine. Na tradicionalnoj svečanosti  održanoj 27.juna, u Gradskoj kući najboljim učenicima uručene su  diplome, novčane

Po­da­ci na jed­nom me­stu

U na­se­lju "Ka­me­njar" u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, u to­ku je re­kon­struk­ci­ja otvo­re­nog sport­skog te­re­na. Tač­ni­je, tre­nut­no se ure­đu­je ko­šar­ka­ški i te­ren za ma­li fud­bal gde se po­pra­vlja­ju ili za­me­nju­ju do­tra­ja­li re­kvi­zi­ti

Na­gra­đe­ni uče­ni­ci osnov­nih ško­la

U okvi­ru pro­jek­ta „Bez­bed­no de­tinj­stvo – raz­voj bez­bed­no­sne kul­tu­re mla­dih“ ras­pi­san je kon­kurs za uče­ni­ke osnov­nih ško­la, za li­te­rar­ne i li­kov­ne ra­do­ve na te­me op­šteg ra­da i an­ga­žo­va­nja po­li­ci­je. Na­gra­de

Srem je bez­be­dan

Cen­tral­na sve­ča­nost po­vo­dom Da­na Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, sla­ve Mi­ni­star­stva i Da­na po­li­ci­je odr­ža­na je u Skup­šti­ni gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, u sre­du, 15. ju­na. Sve­ča­no­sti su pri­su­stvo­va­li pred­stav­ni­ci lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va sa