Asval­ti­ra­na Uli­ca Ste­va­na Srem­ca

. Pre­ma re­či­ma Bo­ja­na Ga­vri­ća, di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za iz­grad­nju gra­da, ovo je sa­mo na­sta­vak ure­đe­nja ko­mu­nal­ne in­fra­struk­tu­re na če­mu se već du­že vre­me­na in­ten­ziv­no ra­di u ovom pred­u­ze­ću. - Ovim se ujed­no

Či­šće­nje ka­nal­ske mre­že

- U to­ku je či­šće­nje ka­nal­ske mre­že u La­ćar­ku, u Uli­ci 22. ju­la i u Rad­nič­koj, pa nji­ho­vi sta­nov­ni­ci na­po­kon mo­gu da odah­nu, jer ne­ma vi­še ne­pri­jat­nog mi­ri­sa ni

Katolička crkva pod re­flek­to­ri­ma

<strong> Laćarak</strong> - Na obje­kat Ri­mo­ka­to­lič­ke cr­kve u La­ćar­ku po­sta­vlje­na su tri re­flek­to­ra, a za ove ra­do­ve JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da je obez­be­di­la 300 hi­lja­da di­na­ra. Po­sta­vlja­nje re­flek­to­ra bio je

Ma­šta i sno­vi u sti­ho­vi­ma

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Cen­tar za kul­tu­ru “Sir­mi­ju­mart”,  or­ga­ni­zo­vao je od 10. do 12. ma­ja, Pr­vi fe­sti­val po­e­zi­je mla­dih pe­sni­ka “Ma­šta i sno­vi”, za ko­ji je na adre­su or­ga­ni­za­to­ra upu­će­no 125

Ne­go­va­nje tra­di­ci­ja

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Dan Ma­đar­skog kul­tur­no - umet­nič­kog dru­štva “Srem” obe­le­žen je su­sre­tom vi­še ma­đar­skih kul­tur­no umet­nič­kih dru­šta­va Sre­ma i ju­žne Bač­ke. Sve­ča­nost je odr­ža­na 14. ma­ja, u  sa­li Pe­da­go­ške

Veliko „spremanje“ panonske lepotice

<strong> </strong> - Nacionalni park "Fruška gora" - jedini nacionalni park u Pokrajini (proglašen 1960. godine), kao kompleks od izuzetnog značaja odnedavno je sa svim pravima i obavezama prenet na upravljanje

Mla­di – am­ba­sa­do­ri Mi­tro­vi­ce

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - U sklo­pu obe­le­ža­va­nja Da­na Evro­pe, a po­vo­dom po­vrat­ka de­le­ga­ci­je mla­dih sa pu­to­va­nja u ze­mlje Evrop­ske uni­je, u Grad­skoj ku­ći je odr­ža­na kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re sa ci­ljem da

Oko­sni­ca pri­vred­nog raz­vo­ja

o zna­ča­ju Ma­ster pla­na odr­ži­vog raz­vo­ja Fru­ške go­re za na­še pod­ruč­je. Jav­na ras­pra­va o rad­noj ver­zi­ji ovog pla­na za­vr­še­na je, a  po­sled­njoj u ni­zu do­ma­ćin je bi­la Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Sku­pu su