Mitrovački Dom zdravlja najbolji u Srbiji

<strong> Sremska Mitrovica </strong>-Dom zdravlja Sremska Mitrovica najbolji je dom zdravlja na području cele Srbije, saopšteno je na Nacionalnoj konferenciji o stalnom unapređenju kvaliteta rada. Priznanje za osvojeno prvo mesto u

Carski novac i prsten od karneola

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Arheološka iskopavanja na prostoru severnog dela kompleksa Carske palate Sirmijuma (lok. 85) privode se kraju. Otvorene su tri sonde pored glavne zgrade Muzeja Srema, istočno od lokacije

Oba­ve­ze re­dov­no iz­vr­ša­va­ne

Od­lu­kom o bu­dže­tu za 2011. go­di­nu pla­ni­ran je obim pri­ho­da i ras­ho­da u iz­no­su od 1,68 mi­li­jar­di di­na­ra, a iz­ve­štaj o sta­nju sa 30. ju­nom, ko­ji je usvo­jen na pro­šloj

Kom­plet­na re­kon­struk­ci­ja am­bu­lan­te

<strong> Ležimir - </strong>U Le­ži­mi­ru se pri­vo­di kra­ju kom­plet­na re­kon­struk­ci­ja zdrav­stve­ne am­bu­lan­te za či­je do­sa­da­šnje ra­do­ve je iz grad­skog bu­dže­ta, pre­ko re­sor­ne grad­ske  upra­ve, iz­dvo­je­no oko mi­li­on di­nar. Pla­ni­ra­no je da

Gra­do­na­čel­nik po­se­tio „Zma­jev­ce“

<strong> Sremska Mitovica - </strong>Po­vo­dom po­čet­ka Deč­je ne­de­lje gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić po­se­tio je u po­ne­de­ljak Osnov­nu ško­lu „Jo­van Jo­va­no­vić Zmaj“ i tom pri­li­kom pri­su­stvo­vao ča­su dvo­je­zič­nog ode­lje­nja, uče­ni­ka pr­vog

Više starih traži pomoć

Cen­tra za so­ci­jal­ni rad "Sa­va" to­kom go­di­ne pru­ži usluge za 1.300 sta­rih oso­ba­. Ove uslu­ge se kre­ću od ostva­ri­va­nja pra­va na nov­ča­no so­ci­jal­nu po­moć, do­dat­ka za tu­đu ne­gu i po­moć,

No­vi as­falt na ko­lo­vo­zu

U sklo­pu re­vi­ta­li­za­ci­je vi­tal­nih sa­o­bra­ćaj­ni­ca pro­šle ne­de­lje za­vr­še­ni su ra­do­vi u grad­skoj uli­ci Fi­li­pa Vi­šnji­ća. Kom­plet­na re­kon­struk­ci­ja tra­se od 250 me­ta­ra je in­ve­sti­ci­ja od 13 mi­li­o­na di­na­ra, a no­vac je

Teofil Pančić u Muzeju Srema

<strong> Sremska Mitrovica</strong> -Poznati novinar i književnik bio je gost na tribini koja je u organizaciji Centra za kulturu „Sirmijumart“ održana sinoć u Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici. Pred brojnom