Mla­di – am­ba­sa­do­ri Mi­tro­vi­ce

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - U sklo­pu obe­le­ža­va­nja Da­na Evro­pe, a po­vo­dom po­vrat­ka de­le­ga­ci­je mla­dih sa pu­to­va­nja u ze­mlje Evrop­ske uni­je, u Grad­skoj ku­ći je odr­ža­na kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re sa ci­ljem da

Oko­sni­ca pri­vred­nog raz­vo­ja

o zna­ča­ju Ma­ster pla­na odr­ži­vog raz­vo­ja Fru­ške go­re za na­še pod­ruč­je. Jav­na ras­pra­va o rad­noj ver­zi­ji ovog pla­na za­vr­še­na je, a  po­sled­njoj u ni­zu do­ma­ćin je bi­la Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Sku­pu su

Maske, šarena jaja i crteži

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Vi­še od 200 naj­mla­đih su­gra­đa­na - pred­ško­la­ca i uče­ni­ka ni­žih raz­re­da osnov­nih ško­la uče­stvo­va­lo je  21. apri­la u ma­ni­fe­sta­ci­ji " U su­sret Us­kr­su" ko­ju

Šljunčenje atarskih puteva

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Mi­nu­le sed­mi­ce u Sa­la­šu No­ćaj­skom na­sta­vlje­no je šljun­če­nje atar­skih pu­te­va. Ra­di­lo se u po­te­si­ma Koj­ša i Mo­dran, a na­red­ne fa­ze po­sla ob­u­hva­ti­će po­te­se kod

Rekonstrukcija raskrsnice

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Na­sta­vak re­kon­struk­ci­je re­gi­o­nal­nog pu­ta R- 103 te­če pla­ni­ra­nom di­na­mi­kom, a iz­vo­đač ra­do­va pri­pre­ma te­ren za ure­đe­nje ras­kr­sni­ce uli­ca Đu­re Da­ni­či­ća i Mi­lo­ša Obi­li­ća. Na

Obrazovanje za sve

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - U sa­li Grad­ske ku­će 14. apri­la, sa po­čet­kom u  17 sa­ti, bi­će odr­ža­na  tri­bi­na "Obra­zo­va­nje za sve"  ko­ja se or­ga­ni­zu­je su sklo­pu kam­pa­nje "Svi

Asfaltiran i proširen kolovoz

<p style="text-align: justify;"> - Sa­o­bra­ćaj­ni­ca u Ti­ca­no­voj uli­ci, u Me­snoj za­jed­ni­ci "Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja", ob­no­vlje­na je i pro­ši­re­na na tra­si du­ži­ne 615 me­ta­ra. Za in­ve­sti­ci­ju vred­nu oko 10,8 mi­li­o­na di­na­ra

Grade zdravstvenu ambulantu

<p style="text-align: justify;"> - Vi­še od 2.000 sta­nov­ni­ka  Sa­la­ša No­ćaj­skog  usko­ro će ima­ti am­bu­lan­tu u se­lu i ne­će mo­ra­ti da pu­tu­je u Ma­čvan­sku Mi­tro­vi­cu zbog zdrav­stve­nih uslu­ga. Po­slo­vi se re­a­li­zu­ju