Donacija rotarijanaca Dečijem odeljenju

<strong> Sremska Mitrovica </strong>-U sklopu humanitarne akcije „Za Dečije odeljenje“ Rotari klub Sremska Mitrovica poklonio je CRP aparat ovom odeljenju mitrovačke Bolnice. Kako je istakao direktor Opšte bolnice prim. dr ,

Bez nastave u školama

– Narednih dana neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama u Sremskoj Mitrovici dok će objekti predškolske ustanove normalno raditi. - Mi smo stvorili sve uslove da škole normalno

Plivanje do Bogojavljenskog krsta

– Na 13. po redu plivanju do Bogojavljenskog krsta u talasima Save kod Sremske Mitrovice učestvovalo čak 110 plivača, a do krsta je prvi stigao 25-godišnji Aleksandar Đilas iz

Od gra­do­na­čel­ni­ka – ju­bi­lar­ne na­gra­de !

Vi­še sto­ti­na pro­svet­nih rad­ni­ka u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci do­bi­će da­nas ju­bi­lar­ne na­gra­de za 2009. i 2010. go­di­nu. Od­lu­ku o to­me do­neo je gra­do­na­čel­nik Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić, a za ove na­me­ne iz­dvo­je­no je

Po­ro­di­li­šte do­bi­ja pet in­ku­ba­to­ra

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U ak­ci­ji Hu­ma­ni­tar­nog fon­da B92 “Bit­ka za be­be”, srem­sko­mi­tro­vač­ka Op­šta bol­ni­ca do­bi­će ukup­no pet in­ku­ba­to­ra za Ode­lje­nje neo­na­to­lo­gi­je.  Pr­va dva in­ku­ba­to­ra, ko­ja su do­ni­ra­li „Do­mis en­te­ri­je­ri“ iz

Pro­vod uz „Ateist rep“

Mi­trov­ča­ne ko­ji se od­lu­če da naj­lu­đu noć pro­ve­du na Grad­skom tr­gu, uve­se­lja­va­će no­vo­sad­ski an­sambl "Ate­ist rep", kao glav­ni or­ke­star no­vo­go­di­šnjeg do­če­ka na otvo­re­nom pro­sto­ru. Pred­stav­ni­ci po­zna­tog ben­da su sa vr­ši­o­cem

Gra­de no­vu am­bu­lan­tu u gra­du

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U srem­sko­mi­tro­vač­koj Me­snoj za­jed­ni­ci "22. av­gust", na lo­ka­ci­ji iz­me­đu na­se­lja kod Ka­zne­no po­prav­nog za­vo­da i se­ver­no od Pla­nin­ske uli­ce, po­če­li su ze­mlja­ni ra­do­vi ve­za­ni u sklo­pu  iz­grad­nje

Usvo­jen re­ba­lans bu­dže­ta

Ve­ći­nom gla­so­va od­bor­ni­ka na sed­ni­ci Skup­šti­ne gra­da odr­ža­noj  5. de­cem­bra usvo­je­na je od­lu­ka o re­ba­lan­su bu­dže­ta za 2011. go­di­nu. Pre­ma ovoj od­lu­ci po­ve­ća­nje bu­džet­skih pri­ho­da i pri­ma­nja bi­će  1,01 od­sto