Bo­lji pu­te­vi, si­gur­ni­ji sa­o­bra­ćaj

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U Srem­skoj Mi­tro­vi­ci se pri­vo­di kra­ju pro­je­kat una­pre­đe­nja vi­tal­nih grad­skih i se­o­skih put­nih pra­va­ca ko­jeg je pro­šle go­di­ne odo­brio i sa 300 mi­li­o­na di­na­ra fi­nan­sij­ski po­dr­žao Fond

Đaci generacije

- Osamnaest osnovaca i srednjoškolaca, iz isto mitrovačkih škola, proglašeno đacima generacije školske 2010/2011.  godine. Na tradicionalnoj svečanosti  održanoj 27.juna, u Gradskoj kući najboljim učenicima uručene su  diplome, novčane

Po­da­ci na jed­nom me­stu

U na­se­lju "Ka­me­njar" u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, u to­ku je re­kon­struk­ci­ja otvo­re­nog sport­skog te­re­na. Tač­ni­je, tre­nut­no se ure­đu­je ko­šar­ka­ški i te­ren za ma­li fud­bal gde se po­pra­vlja­ju ili za­me­nju­ju do­tra­ja­li re­kvi­zi­ti

Na­gra­đe­ni uče­ni­ci osnov­nih ško­la

U okvi­ru pro­jek­ta „Bez­bed­no de­tinj­stvo – raz­voj bez­bed­no­sne kul­tu­re mla­dih“ ras­pi­san je kon­kurs za uče­ni­ke osnov­nih ško­la, za li­te­rar­ne i li­kov­ne ra­do­ve na te­me op­šteg ra­da i an­ga­žo­va­nja po­li­ci­je. Na­gra­de

Srem je bez­be­dan

Cen­tral­na sve­ča­nost po­vo­dom Da­na Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, sla­ve Mi­ni­star­stva i Da­na po­li­ci­je odr­ža­na je u Skup­šti­ni gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, u sre­du, 15. ju­na. Sve­ča­no­sti su pri­su­stvo­va­li pred­stav­ni­ci lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va sa

O pre­vo­zu sta­ri­jih su­gra­đa­na

Grad­sko ve­će je pri­hva­ti­lo pred­log od­lu­ke ko­jom se su­gra­đa­ni­ma sta­ri­jim od 65 go­di­na, sa pre­bi­va­li­štem u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i La­ćar­ku, da­je mo­guć­nost da ostva­re pra­vo na bes­plat­nan grad­ski pre­voz. Za

Uru­če­na pri­zna­nja za hu­ma­nost

Po­vo­dom Svet­skog da­na do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi, Cr­ve­ni krst Srem­ska Mi­tro­vi­ca je 14. ju­na u Grad­skoj ku­ći upri­li­čio do­de­lu pri­zna­nja vi­še­stru­kim do­bro­volj­nim da­va­o­ci­ma kr­vi. Mo­to ovo­go­di­šnje ma­ni­fe­sta­ci­je je « Obo­ji­mo svet

Re­a­li­za­ci­ja lo­kal­nih ak­ci­o­nih pla­no­va

Pro­gra­mi, kao i oče­ki­va­ni efek­ti ak­tiv­nih me­ra za­po­šlja­va­nja i pro­gra­ma Lo­kal­nih ak­ci­o­nih pla­no­va. pred­sta­vlje­ni su pro­te­kle sed­mi­ce na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je u Na­ci­o­nal­noj slu­žbi za za­po­šlja­va­nje, Fi­li­ja­li Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Ka­ko je