Katolička crkva pod re­flek­to­ri­ma

<strong> Laćarak</strong> - Na obje­kat Ri­mo­ka­to­lič­ke cr­kve u La­ćar­ku po­sta­vlje­na su tri re­flek­to­ra, a za ove ra­do­ve JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da je obez­be­di­la 300 hi­lja­da di­na­ra. Po­sta­vlja­nje re­flek­to­ra bio je

Ma­šta i sno­vi u sti­ho­vi­ma

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Cen­tar za kul­tu­ru “Sir­mi­ju­mart”,  or­ga­ni­zo­vao je od 10. do 12. ma­ja, Pr­vi fe­sti­val po­e­zi­je mla­dih pe­sni­ka “Ma­šta i sno­vi”, za ko­ji je na adre­su or­ga­ni­za­to­ra upu­će­no 125

Ne­go­va­nje tra­di­ci­ja

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Dan Ma­đar­skog kul­tur­no - umet­nič­kog dru­štva “Srem” obe­le­žen je su­sre­tom vi­še ma­đar­skih kul­tur­no umet­nič­kih dru­šta­va Sre­ma i ju­žne Bač­ke. Sve­ča­nost je odr­ža­na 14. ma­ja, u  sa­li Pe­da­go­ške

Veliko „spremanje“ panonske lepotice

<strong> </strong> - Nacionalni park "Fruška gora" - jedini nacionalni park u Pokrajini (proglašen 1960. godine), kao kompleks od izuzetnog značaja odnedavno je sa svim pravima i obavezama prenet na upravljanje

Mla­di – am­ba­sa­do­ri Mi­tro­vi­ce

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - U sklo­pu obe­le­ža­va­nja Da­na Evro­pe, a po­vo­dom po­vrat­ka de­le­ga­ci­je mla­dih sa pu­to­va­nja u ze­mlje Evrop­ske uni­je, u Grad­skoj ku­ći je odr­ža­na kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re sa ci­ljem da

Oko­sni­ca pri­vred­nog raz­vo­ja

o zna­ča­ju Ma­ster pla­na odr­ži­vog raz­vo­ja Fru­ške go­re za na­še pod­ruč­je. Jav­na ras­pra­va o rad­noj ver­zi­ji ovog pla­na za­vr­še­na je, a  po­sled­njoj u ni­zu do­ma­ćin je bi­la Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Sku­pu su

Maske, šarena jaja i crteži

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Vi­še od 200 naj­mla­đih su­gra­đa­na - pred­ško­la­ca i uče­ni­ka ni­žih raz­re­da osnov­nih ško­la uče­stvo­va­lo je  21. apri­la u ma­ni­fe­sta­ci­ji " U su­sret Us­kr­su" ko­ju

Šljunčenje atarskih puteva

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Mi­nu­le sed­mi­ce u Sa­la­šu No­ćaj­skom na­sta­vlje­no je šljun­če­nje atar­skih pu­te­va. Ra­di­lo se u po­te­si­ma Koj­ša i Mo­dran, a na­red­ne fa­ze po­sla ob­u­hva­ti­će po­te­se kod