Oži­vlja­va „Fru­ška go­ra“

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Gra­do­vi Srem­ska Mi­tro­vi­ca i Tu­zla apli­ci­ra­će za sred­stva Evrop­ske Uni­je za­jed­nič­kim pro­jek­tom pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje za stva­ra­nje re­gi­o­nal­nog edu­ka­ci­o­nog cen­tra za mla­de Bal­ka­na. Prak­tič­no, reč je o re­kon­struk­ci­ji

Štednje knjižice za četiri bebe

-Povodom 31. oktobra, Svetskog dana štednje, Komercijalna banka  već tradicionalno, šest godina za redom, poklanja knjižice „Cvrčak štednje“ sa depozitom od 50 evra, u dinarskoj protivvrednosti, svim bebama koje

Uru­če­ni klju­če­vi vla­sni­ci­ma tri ku­će

Pred­stav­ni­ci Ko­me­sa­ri­ja­ta za iz­be­gli­ce Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, ne­mač­ke ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je „HELP“, UN­HCR-a i Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca sve­ča­no su uru­či­li klju­če­ve ko­ri­sni­ci­ma tri mon­ta­žne ku­će  u La­ćar­ku ko­je su sa­gra­đe­ne u okvi­ru

De­ci uvek tre­ba po­dr­ška

Pre go­di­nu da­na u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je osno­van klub hra­ni­te­lja "Hra­bro sr­ce 022" ko­ji je pre­ra­stao u udru­že­nje hra­ni­te­lja. Ovo udru­že­nje oku­plja hra­ni­telj­ske po­ro­di­ce u ko­ji­ma je sa­da sme­šte­no 79

Ove zi­me ne­ma zi­me

<strong> </strong> Zbog ni­skih spolj­nih tem­pe­ra­tu­ra ovo­go­di­šnja grej­na se­zo­na u mi­tro­vač­kom Jav­no – ko­mu­nal­nom pred­u­ze­ću „To­pli­fi­ka­ci­ja“ po­če­la je 10. ok­to­bra, od­mah na­kon to­plih pro­ba, što je pet da­na ra­ni­je od za­kon­ski pred­vi­đe­nog

Mogu li cajke biti čedne?

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Posle uspešnog izvođenja, 2010, u revijalnom delu programa Sterijinog pozorja, na "daskama" beogradskog Narodnog pozorišta i drugih domaćih teatara, komad <em>Cajkača</em>, dvoje mitrovačkih autora, biće premijerno prikazan

Mitrovački Dom zdravlja najbolji u Srbiji

<strong> Sremska Mitrovica </strong>-Dom zdravlja Sremska Mitrovica najbolji je dom zdravlja na području cele Srbije, saopšteno je na Nacionalnoj konferenciji o stalnom unapređenju kvaliteta rada. Priznanje za osvojeno prvo mesto u

Carski novac i prsten od karneola

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Arheološka iskopavanja na prostoru severnog dela kompleksa Carske palate Sirmijuma (lok. 85) privode se kraju. Otvorene su tri sonde pored glavne zgrade Muzeja Srema, istočno od lokacije