Krov nad gla­vom za 17 po­ro­di­ca

Mi­ni­star ra­da i so­ci­jal­ne po­li­ti­ke uru­či­li su, pro­te­klog pet­ka, klju­če­ve  17 sta­no­va po­ro­di­ca­ma pa­lih bo­ra­ca i rat­nih voj­nih in­va­li­da. Sta­no­vi se na­la­ze u La­ćar­ku, u zgra­di sa­gra­đe­noj sred­stvi­ma Vla­de

Igralište na plaži

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Proteklog vikenda na gradskoj plaži otvoreno je novo igralište za decu. Finanisijer ovog projekta, kome su se najviše obradovali mališani, je Direkcija za izgradnju grada, koja je

Ure­đe­nje i pro­ši­re­nje pu­ta

<strong> Manđelos - </strong>U pro­šli po­ne­de­ljak  po­če­lo je ure­đe­nje pu­ta u Man­đe­lo­su ko­ji ovo se­lo spa­ja sa su­sed­nim Le­ži­mi­rom i da­lje sa Srem­skom Mi­tro­vi­com. Pla­ni­ra­no je ne sa­mo ure­đe­nje oovg pu­ta

Do­bar pro­vod u gra­du na Sa­vi

U okvi­ru pro­jek­ta "Le­to bez gra­ni­ca" u su­bo­tu, 15.ju­la u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, na grad­skoj pla­ži, odr­žan je tur­nir u ba­ske­tu za Mi­trov­ča­ne uz­ra­sta do osmog raz­re­da osnov­ne ško­le, a uve­če

Upr­kos vru­ći­na­ma – vo­de do­volj­no

To­kom let­njih me­se­ci pro­ble­mi u vo­do­snab­de­va­nju mo­gu­ći su u me­sti­ma ko­ja ima­ju lo­kal­ne si­ste­me i za­to je neo­p­hod­no da po­tro­ša­či vo­de ra­ču­na o to­me za ko­je na­me­ne tro­še vo­du. Ra­ci­o­nal­na

Bo­sta­nu u čast

Naj­te­žu lu­be­ni­cu i di­nju te­ške 23, 4 ki­lo­gra­ma ,  od­no­sno 6,3 ki­lo­gra­ma na Bo­sta­ni­ja­du u Ša­šin­ce do­neo je Tra­di­ci­o­nal­nu 22. po re­du Bo­sta­ni­ja­du 15. i 16. ju­la, or­ga­ni­zo­va­la je Me­sna

Sa­na­ci­ja pu­ta ka Čal­mi

U to­ku su ra­do­vi ve­za­ni za pro­ši­re­nje i re­kon­struk­ci­ju pu­ta ko­ji vo­di od La­ćar­ka ka Čal­mi. U pla­nu je, ka­ko sa­zna­je­mo, da se za sa­da re­vi­ta­li­zu­je bli­zu tri ki­lo­me­tra ovog

Zgra­di dav­no pro­šao rok upo­tre­be

Zgra­da Osnov­ne ško­le "Do­bro­sav Ra­do­sa­vlje­vić Na­rod" u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci, ko­ju po­ha­đa bli­zu 500 đa­ka, po­dig­nu­ta je još 1963. go­di­ne kao pri­vre­me­ni mon­ta­žni obje­kat sa ro­kom upo­tre­be od 30 go­di­na. Taj