Zakazana sednica SO Šid

- Za petak, 16.septembar, zakazana je sednica SO Šid. Na dnevnom redu je, između ostalog, donošenje odluka o Strategiji poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine za period od 2012. do 2020.godine,

Sanacija atarskih puteva

<strong> Morović</strong> -Proteklih dana urađena je prva faza radova na sanaciji puteva u Moroviću, koja obuhvata rekonstrukciju atarskog puta Šanac, poznatijeg kao pista za ribolov, u dužini od 650 metara i

Uklanjanje ambrozije u Šidu

<strong> Šid</strong>-Kao što je najavljeno,  lokalna samouprava u saradnji sa JKP „Standard“ Šid sprovela je akciju na suzbijanju ambrozije u opštini, koja traje još od jula. Javno komunalno preduzeće „Standard“ je uklonilo

Josipović u poseti šidskoj opštini

<strong> Šid</strong> - Predsednik Republike Hrvatske posetiće sutra opštinu Šid. Kako je najavljeno, predsednik Josipović će najpre obići razrušenu katoličku crkvu u Kukujevcima, a zatim i crkvu i crkveni dom u

Sanacija deponije

<strong> Adaševci</strong> - U Adaševcima su juče počeli radovi na sanaciji divlje deponije, finansirani sredstvima koje je Opština Šid dobila od Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i zaštitu životne sredine, u

Put do ser­ti­fi­ka­ta

U Vla­di Voj­vo­di­ne je pro­te­kle sed­mi­ce Po­kra­jin­ski  se­kre­tar  za rad, za­po­šlja­va­nje i rav­no­prav­nost po­lo­va . Pot­pi­si­va­njem spo­ra­zu­ma, Šid ta­ko­đe kre­će u po­stu­pak do­no­še­nja va­žnih od­lu­ka i pro­pi­sa od in­te­re­sa za gra­đa­ne

Pro­jek­ti­ma do kva­li­tet­ni­jeg ži­vo­ta

U okvi­ru re­dov­nih obi­la­ska me­snih za­jed­ni­ca, pred­sed­ni­ca op­šti­ne sa sa­rad­ni­ci­ma, po­se­ti­la je pro­te­kle ne­de­lje Sot. Tom pri­li­kom po­tvr­đe­no je da će šid­ska lo­kal­na sa­mo­u­pra­va na­sta­vi­ti trend ula­ga­nja u se­o­ske

Mo­je ze­le­no de­lo

<strong> Šid - </strong>Eko­lo­ški po­kret Šid do­bit­nik je pri­zna­nja za  ak­tiv­no­sti spro­ve­de­ne u ovoj go­di­ni, na kon­kur­su „Mo­je ze­le­no de­lo"  za naj­bo­lje ak­ci­je ili de­la ko­ja do­pri­no­se za­šti­ti  ži­vot­ne sre­di­ne i