Prijem za dobrovoljne davaoce

. Davanje krvi je korisno i za primaoce i za davoce, kažu lekari, jer stimuliše koštanu srž da proizvode nove mlade krvne ćelije i poboljšava

Mogućnost za privrednu i kulturnu saradnju

<p style="text-align: justify;">, pred­sed­nik MZ Bi­kić Do.</p> <p style="text-align: justify;">Te­ma raz­go­vo­ra sa pred­sed­ni­com Op­šti­ne bi­la je us­po­sta­vlja­nje pri­vred­ne i kul­tur­ne sa­rad­nje šid­ske op­šti­ne sa op­šti­na­ma u Istočnoj Slo­vač­koj, gde ve­ćin­sko

Ekološki maskenbal predškolaca

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Oko dve sto­ti­ne ma­li­ša­na Pred­škol­ske usta­no­ve „Je­li­ca Sta­ni­vu­ko­vić Ši­lja“ uče­sto­va­lo je u eko­lo­škom ma­sken­ba­lu na pla­tou is­pred Kul­tur­no – obra­zov­nog cen­tra, or­ga­ni­zo­va­nom

Gradi se vodovodna mreža

<p style="text-align: justify;">, za­jed­no sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma, po­se­ti­la je Me­snu za­jed­ni­cu Lju­ba, gde se upo­zna­la sa pro­ble­mi­ma ovog se­la, od ko­jih je je­dan lo­še sta­nje zgra­de Me­sne za­jed­ni­ce. Na­i­me, ka­ko

Predsednica u Vašici i Batrovcima

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> sa sa­rad­ni­ci­ma po­se­ti­la je pro­te­kle ne­de­lje me­sne za­jed­ni­ce Va­ši­ca i Ba­tro­vi­ci. Cilj obi­la­ska je da se iden­ti­fi­ku­ju naj­ve­ći pro­ble­mi u sva­kom se­lu, te da za­jed­nič­ki,

Usvojeni program rada javnih preduzeća

<p style="text-align: justify;">- Na sed­ni­ci SO ko­ja je odr­ža­na u po­ne­de­ljak od­bor­ni­ci su ve­ći­nom gla­so­va usvo­ji­li pro­gra­me ra­da po­slo­va­nja jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va, te fi­nan­sij­ske pla­no­ve me­snih za­jed­ni­ca.</p> <p style="text-align: justify;">Ka­ko

Šansa za ukrupnjavanje poseda

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> na ne­dav­no odr­ža­nom sa­stan­ku sa po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma, ko­me je pri­su­stvo­va­lo oko osam­de­set po­ljo­pri­vred­ni­ka sa te­ri­to­ri­je šid­ske op­šti­ne.</p> <p style="text-align: justify;">Pred­sed­ni­ca Op­šti­ne is­ta­kla je da, u ci­lju una­pre­đe­nja

Krijumčarili zlato i evre

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> (45) iz Za­gre­ba su pri­ve­de­ni is­tra­žnom su­di­ji Osnov­nog su­da u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci,  ko­ji im je na­kon sa­slu­ša­nja od­re­dio pri­tvor do osam da­na.</p> <p style="text-align: justify;">Ka­ko je