Ni­ko nas ne pi­ta ima­mo li šta da je­de­mo

<strong> Šid - </strong>U po­ne­de­ljak, 5. mar­ta, po­čeo je štrajk upo­zo­re­nja za­po­sle­nih u Me­snoj in­du­stri­ji „Srem Šid“. Raz­lo­zi zbog ko­jih je 110 rad­ni­ka pri­vre­me­no ob­u­sta­vi­lo pro­iz­vod­ni pro­ces je­su ne­is­pla­će­ne za­ra­de i

Iz op­štin­ske ka­se 10 mi­li­o­na di­na­ra

Na ne­dav­no odr­ža­noj sed­ni­ci SO usvo­je­na je od­lu­ka o osni­va­nju bu­džet­skog Fon­da za po­ljo­pri­vre­du. Ka­ko je is­ta­kao Pre­drag Srem­čić, član Op­štin­skog ve­ća, za rad ovog Fon­da lo­kal­na sa­mo­u­pra­va iz­dvo­ji­će de­set

Nastavlja se projekat gasifikacije

&nbsp; <strong> Šid</strong> -Proteklog petka u Šidu je održan sastanak investicione grupe koja je formirana radi realizacije projekta „Gasifikacija naselja opštine Šid“. Tema sastanka bila je nastavak radova na realizaciji projekta, gasifikacije

Sanacija divlje deponije

&nbsp; <strong> Šid </strong>- Na zadovoljstvo meštana Vašice i Ilinaca, Opština  Šid nedavno je preduzela korake da sanira divlju  deponiju koja se nalazi između ova dva sela. Prilikom prošlonedeljnog obilaska radova na čišćenju deponije,

Fudbalerima lopte na poklon

&nbsp; <strong> Bačinci - </strong>Nova sportska oprema stigla je i u još dva sportska kolektiva u šidskoj opštini. U nastavku akcije pomoći sportskim kolektivima, fudbalski klubovi iz Bačinaca i Vašice dobili su

Izložba „Njima zaslužnima“

&nbsp; <strong> Šid </strong>- U nedelju je u Vladičanskom dvoru otvorena izložba pod nazivom „Njima zaslužnima“, posvećena poznatim Šiđanima. Na ovoj izložbi su predstavljene biografije sugrađana koji su ostavili trag u raznim

Obeležen Dan borbe protiv TBC-a

<strong> Šid- </strong>Podelom flajera u gradu Crveni krst Šid u petak je simbolično obeležio Svetski dan borbe protiv TBC-a. Prema rečima , stručnog saradnika u Crvenom krstu, cilj ove akcije bio

Glas za samodoprinos

&nbsp; <strong> Kukujevci</strong> -Tokom proteklog vikenda u Kukujevcima je uspešno sproveden referendum o uvođenju novog samodoprinosa. Kako je rekao , predsednik Saveta ove Mesne zajednice, od upisanih 1.730 meštana, za uvođenje samodoprinosa