Predavanje iz dijabetologije

. Predavanje, koje počinje u 17 časova, organizuje Društvo za borbu protiv dijabetesa, u saradnji sa Crvenim krstom

Referendum u Kukujevcima

- U Kukujevcima će od 23. do 25. marta biti održan referendum radi donošenja Odluke za uvođenje samodoprinosa za period od pet godina. Uvid u birački spisak, upis, brisanje,

Sednica Opštinskog veća

<strong> Šid</strong> - Danas je održana sednica Opštinskog veća na kojoj su, između ostalog, utvrđene izmene Odluke o lokalnim komunalnim taksama. Prema utvrđenom Predlogu odluke, koji će naći pred odbornicima SO

Ši­du no­vac od iga­ra na sre­ću

Re­še­nje o odo­bre­nim sred­stvi­ma od iga­ra na sre­ću u vi­si­ni od 1,5 mi­li­o­na di­na­ra ko­ja su na­me­nje­na op­šti­ni Šid pred­sed­ni­ci Na­ta­ši Cvjet­ko­vić pro­te­kle ne­de­lje uru­čio je dr­žav­ni se­kre­tar u Mi­ni­star­stvu

Po­klo­ni za ma­log Ni­ko­lu

Već tra­di­ci­o­nal­no po­čet­kom go­di­ne lo­kal­na sa­mo­u­pra­va da­ru­je pr­vo­ro­đe­nu be­bu u šid­skoj op­šti­ni. Ta­ko je bi­lo i pro­šle ne­de­lje, ka­da je pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić, u prat­nji svo­jih sa­rad­ni­ka, po­se­ti­la po­ro­di­cu

Pred­sto­ji sa­na­ci­ja glav­nog ce­vo­vo­da

Jav­no – ko­mu­nal­no pred­u­ze­će „Vo­do­vod“ ku­pi­lo je kra­jem pro­šle go­di­ne jed­nu od naj­sa­vre­me­ni­jih ma­ši­na ko­ja će se ko­ri­sti­ti za iz­vo­đe­nje ze­mlja­nih ra­do­va pri­li­kom sa­ni­ra­nja kva­ro­va na vo­do­vod­noj mre­ži, kao i

Una­pre­đe­nje ra­da Ode­lje­nja za pri­vre­du

Na po­sled­njoj sed­ni­ci SO u 2011. go­di­ni od­bor­ni­ci su usvo­ji­li iz­ve­štaj o iz­vr­še­nju te­ku­ćeg bu­dže­ta za pe­ri­od ja­nu­ar – sep­tem­bar. Od­lu­kom o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma Od­lu­ke o bu­dže­tu Op­šti­ne za 2011.

Projekti za unapređenje životne sredine

Čla­ni­ca Op­štin­skog ve­ća Bi­lja­na Krč i pred­sed­nik op­štin­ske Ko­mi­si­je za za­šti­tu i una­pre­đe­nje ži­vot­ne sre­di­ne Ži­van Mi­rić, uru­či­li su ugo­vo­re ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma ko­ji­ma su odo­bre­na sred­stva po kon­kur­su za za­šti­tu