No­vi auto­mo­bil za kuć­no le­če­nje

<p style="text-align: left;"> Klju­če­ve no­vog auto­mo­bi­la „fi­at pun­to“ i no­vi pre­no­sni EKG apa­rat vred­no­sti mi­li­on di­na­ra Ode­lje­nju za kuć­no le­če­nje pro­te­kle se­de­mi­ce uru­čio je di­rek­tor Do­ma zdra­vlja Sve­to­zar Ma­noj­lo­vić. U ovom

Promocija mobilijara u Višnjićevu

<strong> Višnjićevo</strong> -Protekle nedelje u Višnjićevu je održana promocija mobilijara na reci Bosut, koje je seoskoj mesnoj zajednici doniralo Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“, a logističku i tehičku podršku pružili Opština

Uspostavljena saradnja Šida i Italije

<strong> Šid </strong>-Predsednica Opštine Šid , potpisali su protekle nedelje protokol o saradnji, kao rezultat razgovora vođenih proteklih dana u Milanu, prilikom posete šidske delegacije. Prema rečima predsednice Cvjetković, najveći interes opštine

Prijem za predstavnike Rusina

<p style="text-align: justify"><strong> Šid</strong> -Predsednica opštine .</p> <p style="text-align: justify">Dogovoreno je finansiranje rada Kancelarije Nacionalnog saveta Rusina u šidskoj opštini u iznosu od 400 hiljada

U Šidu ponovo radi fontana

<strong> Šid </strong>- Prigodnom svečanošću u petak je u centru Šida, ispred Vojvođanske banke, nakon tri decenije ponovo otvorena fontana, rekonstruisana zahvaljujući Ekološkom pokretu Šid. Uz prigodan kulturno - umetnički program,

Šid u ritmu Evrope

<strong> Šid</strong> - Proteklog petka, na platou ispred KOC-a u Šidu, održana je manifestacija “Triglav osiguranje – Srbija u ritmu Evrope”. Manifestaciju, u kojoj je učestvovalo više od 120 dece sa

Bazar zdravlja u Šidu

&nbsp; <strong> Šid</strong> - U subotu 28. aprila, u Šidu je na platou ispred Kulturno obrazovnog centra, održan još jedan Bazar zdravlja u organizaciji Doma zdravlja Šid i lokalne samouprave. I ovog

Ni­je sva­ko se­ća­nje pret­nja

<strong> Šid - </strong>Srp­ski na­rod ima sna­ge da na­pra­vi pro­boj iz te­ško­ća sva­ke vr­ste – is­ta­kla je pred­sed­ni­ca Skup­šti­ne Sr­bi­je, ko­ja za­me­nju­je pred­sed­ni­ka Re­pu­bli­ke Sla­vi­ca Đu­kić De­ja­no­vić na spo­men obe­lež­ju u