Hrana za Narodnu kuhinju

<strong> Šid </strong>-Povodom Svetskog dana borbe protiv gladi deca Predškolske ustanove „Jelica Stanivuković Šilja“ iz Šida i njihovi roditelji, u saradnji sa Crvenim krstom, organizovali su akciju prikupljanja hrane za Narodnu

Obeležavanje godišnjice bombardovanja

<strong> Šid</strong> - Opštinski odbor SUBNOR-a obeležiće sutra 20. godišnjicu bombardovanja Šida. Polaganje venca na spomen ploču na zgradi bivšeg PIK-a i odavanje pošte poginulim građanima, planirano je za 11,30

Počela izgradnja cevovoda

<strong> Ilinci </strong>-U Ilincima su počeli radovi na izgradnji cevovoda do Vašice kako bi se rešio problem vodosnabdevanja meštana ovog sela koji su već dve nedelje bez vode. Kako je odlučilo

Po­moć u re­ša­va­nju pro­ble­ma gra­đa­na

Po­kra­jin­ska om­bud­sman­ka Ani­ko Mu­ški­nja Hajn­rih, sa sa­rad­ni­ci­ma po­se­ti­la je pro­te­kle ne­de­lje Šid. Na­kon raz­go­vo­ra sa za­me­ni­kom pred­sed­ni­ce Op­šti­ne, Sr­đa­nom Ma­le­še­vi­ćem, po­moć­ni­com pred­sed­ni­ce za so­ci­jal­nu po­li­ti­ku Bi­lja­nom Sa­rap i na­čel­ni­kom Op­štin­ske

Ne­plan­ska is­klju­če­nja vo­de

Usled do­tra­ja­lo­sti si­ste­ma za vo­do­snab­de­va­nje, od­no­sno ma­gi­stral­nog ce­vo­vo­da ko­ji se pro­te­že od iz­vo­ri­šta u Ba­trov­ci­ma do Bin­gu­le, u pro­te­klom pe­ri­o­du če­sto je do­la­zi­lo do pu­ca­nja ce­vi, od­no­sno do ha­va­rij­skih is­klju­če­nja

Ilinci još uvek bez vode

<strong> Ilinci</strong> -Ilinci su već 11 dana bez vode. Prema rečima predsednika Saveta MZ je izjavio da sutra počinju radovi na trasi glavnog cevovoda Ilinci – Vašica, a dinamika radova

Uručena sredstva od igara na sreću

<p style="text-align: left"><strong> Šid</strong> -Šid je u petak posetio državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i ljudska i manjinska prava uručio rešenje o odobrenim sredstvima od igara

Poseta Slovačkoj crkvi

<strong> Šid</strong> -Predsednica Opštine Šid, , posetili su Slovačku evangeličku crkvu u Šidu gde su u toku radovi na uređenju enterijera. Za ove radove iz opštinskog budžeta je izdvojeno 300.000, a