Počela izgradnja cevovoda

<strong> Ilinci </strong>-U Ilincima su počeli radovi na izgradnji cevovoda do Vašice kako bi se rešio problem vodosnabdevanja meštana ovog sela koji su već dve nedelje bez vode. Kako je odlučilo

Po­moć u re­ša­va­nju pro­ble­ma gra­đa­na

Po­kra­jin­ska om­bud­sman­ka Ani­ko Mu­ški­nja Hajn­rih, sa sa­rad­ni­ci­ma po­se­ti­la je pro­te­kle ne­de­lje Šid. Na­kon raz­go­vo­ra sa za­me­ni­kom pred­sed­ni­ce Op­šti­ne, Sr­đa­nom Ma­le­še­vi­ćem, po­moć­ni­com pred­sed­ni­ce za so­ci­jal­nu po­li­ti­ku Bi­lja­nom Sa­rap i na­čel­ni­kom Op­štin­ske

Ne­plan­ska is­klju­če­nja vo­de

Usled do­tra­ja­lo­sti si­ste­ma za vo­do­snab­de­va­nje, od­no­sno ma­gi­stral­nog ce­vo­vo­da ko­ji se pro­te­že od iz­vo­ri­šta u Ba­trov­ci­ma do Bin­gu­le, u pro­te­klom pe­ri­o­du če­sto je do­la­zi­lo do pu­ca­nja ce­vi, od­no­sno do ha­va­rij­skih is­klju­če­nja

Ilinci još uvek bez vode

<strong> Ilinci</strong> -Ilinci su već 11 dana bez vode. Prema rečima predsednika Saveta MZ je izjavio da sutra počinju radovi na trasi glavnog cevovoda Ilinci – Vašica, a dinamika radova

Uručena sredstva od igara na sreću

<p style="text-align: left"><strong> Šid</strong> -Šid je u petak posetio državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i ljudska i manjinska prava uručio rešenje o odobrenim sredstvima od igara

Poseta Slovačkoj crkvi

<strong> Šid</strong> -Predsednica Opštine Šid, , posetili su Slovačku evangeličku crkvu u Šidu gde su u toku radovi na uređenju enterijera. Za ove radove iz opštinskog budžeta je izdvojeno 300.000, a

Tortijada u Berkasovu

<strong> Berkasovo </strong>- Udruženje žena "Izvor" iz Berkasova organizovalo je za vikend takmičenje "NAJ torta". Žiri je odlučio da prvo mesto pripadne iz Bačinaca. Specijalne nagrade dobila su udruženja žena

Povelje za negovanje kulture

<strong> Šid</strong> - Mesna zajednica Višnjićevo, jedan od organizatora 32. "Višnjićevih dana", dodelila je Povelje za negovanje kulture i istorijskog nasleđa srpskog naroda i proglasila za počasne meštane Višnjićeva predsednika Matice