U Šidu ponovo radi fontana

<strong> Šid </strong>- Prigodnom svečanošću u petak je u centru Šida, ispred Vojvođanske banke, nakon tri decenije ponovo otvorena fontana, rekonstruisana zahvaljujući Ekološkom pokretu Šid. Uz prigodan kulturno - umetnički program,

Šid u ritmu Evrope

<strong> Šid</strong> - Proteklog petka, na platou ispred KOC-a u Šidu, održana je manifestacija “Triglav osiguranje – Srbija u ritmu Evrope”. Manifestaciju, u kojoj je učestvovalo više od 120 dece sa

Bazar zdravlja u Šidu

&nbsp; <strong> Šid</strong> - U subotu 28. aprila, u Šidu je na platou ispred Kulturno obrazovnog centra, održan još jedan Bazar zdravlja u organizaciji Doma zdravlja Šid i lokalne samouprave. I ovog

Ni­je sva­ko se­ća­nje pret­nja

<strong> Šid - </strong>Srp­ski na­rod ima sna­ge da na­pra­vi pro­boj iz te­ško­ća sva­ke vr­ste – is­ta­kla je pred­sed­ni­ca Skup­šti­ne Sr­bi­je, ko­ja za­me­nju­je pred­sed­ni­ka Re­pu­bli­ke Sla­vi­ca Đu­kić De­ja­no­vić na spo­men obe­lež­ju u

Bo­lji uslo­vi za rad klu­ba

Pro­te­kle sre­de pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić, kan­di­dat De­mo­krat­ske stran­ke za na­rod­nog po­sla­ni­ka po ve­ćin­skom si­ste­mu Bog­dan Tra­vi­ca i član Op­štin­skog ve­ća za sport i omla­di­nu Mi­ro­slav Smi­lja­nić, po­se­ti­li su OFK

Pred­sed­ni­ca u po­se­ti pen­zi­o­ner­ka­ma

Na­kon što je 2. apri­la po­če­la is­pla­ta jed­no­krat­nih nov­ča­nih na­kna­da za pen­zi­o­ne­re či­ji su pri­ho­di is­pod 10 hi­lja­da di­na­ra, kao i so­ci­jal­no neo­be­zbe­đe­nim li­ci­ma sta­ri­jim od 65 go­di­na, pred­sed­ni­ca Op­šti­ne

Bazar zdravlja u Moroviću

&nbsp; <strong> Morović </strong>- U organizaciji Doma zdravlja u Šidu i lokalne samouprave u Moroviću je u subotu održan Bazar zdravlja. Nakon Erdevika i Višnjićeva i meštani Morovića su imali priliku da

Asvaltiranje u Kukujevcima

&nbsp; <strong> Kukujevci </strong>- U četvrtak, 19. aprila, u Kukujevcima su počeli radovi na rekonstrukciji kolovoza u ulici Stevana Sinđelića. Rekonstrukcija i proširenje ove ulice, radi se u dužini od 1000 metara