Usvo­je­ni pla­no­vi ge­ne­ral­ne re­gu­la­ci­je

Na pro­šlo­ne­delj­noj sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne od­bor­ni­ci su, iz­me­đu osta­log, usvo­ji­li ini­ci­ja­ti­ve me­snih za­jed­ni­ca Bin­gu­la i Ku­ku­jev­ci za uvo­đe­nje no­vog sa­mo­do­pri­no­sa, kao i pla­no­ve ge­ne­ral­ne re­gu­la­ci­je Er­de­vi­ka i Ku­ku­je­va­ca. Usva­ja­njem tih

Počela gasifikacija šidske opštine

<strong> Kukujevci - </strong>Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić, generalni direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović i predsednica Opštine Šid Nataša Cvjetković u prisustvu predstavnika italijanskog konzorcijuma „GAP“ i čelnih ljudi lokalne samouprave protekle

O slu­žbe­noj upo­tre­bi je­zi­ka i pi­sma

Pro­te­klog pet­ka pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić i nje­ni sa­rad­ni­ci pri­mi­li su de­le­ga­ci­ju Na­ci­o­nal­nog sa­ve­ta slo­vač­ke na­ci­o­nal­ne ma­nji­ne, pred­stav­ni­ke Ma­ti­ce slo­vač­ke, Slo­vač­ke evan­ge­lič­ke cr­kve i slo­vač­kih kul­tur­no – umet­nič­kih dru­šta­va, sa

Rođendan šidske Biblioteke

<strong> Šid</strong> - Narodna biblioteka "Simeon Piščević" u Šidu će 17.decembra proslaviti 162. rođendan. Radnici biblioteke će ovaj značajan jubilej obeležiti u petak, 16.decembra, prigodnim

„Menjamo žene“ u Šidu

<strong> Šid</strong> - Večeras će na sceni KOC-a biti odigrana predstava "Menjamo žene", tekstopisca i režisera Radeta Vukotića, u kojoj glume Mina Lazarević, Milan Kalinić, Ivana Knežević i Srđan Ivanović. Predstava

Akcija davanja krvi

- Sutra, 15.decembra, u organizaciji Crvenog krsta Šid i Zavoda za transfuziju krvi iz Sremske Mitrovice, u zdravstvenoj stanici u Kukujevcima, biće održana akcija dobrovoljnog davanja krvi. U akciji

Obeležen Dan oslobođenja Šida

<strong> Šid</strong> -Juče je svečano obeležen Dan Opštine Šid i 67.godišnjica oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Decembarska nagrada, najveće opštinsko priznanje, dodeljena je Opštinskom vatrogasnom savezu, dok su zahvalnice Opštine Šid

Šid obeležava Dan opštine

tradicionalno će dodeliti 6. decembarsku nagradu i zahvalnice Opštine Šid. U okviru obeležavanja dana Opštine Šid, Opština poklanja svojim sugrađankama i sugrađanima koncert , koji će se održati u nedelju,