Kurs E pismenosti

- U informatičkom kabinetu Gimnazije „Sava Šumanović“ periodu od 23. do 27. septembra u večernjim terminima biće održan kurs E pismenosti. Predavači na ovom kursu biće vlasnik kompanije Web studio

Udruženje srpsko-ruskog prijateljstva obeležilo slavu

- Godinu dana nakon osnivanja članovi Društva srpsko – ruskog prijateljstva Šid prvi put su juče obeležili svoju krsnu slavu Aleksandra Nevskog. Tim povodom, u hramu Kneza Lazara služena je

Udruženje Krajišnika posetilo Šid

- Juče su Šid i Mesnu zajednicu Kukujevci posetili predstavnici Kulturne zajednice Krajine iz Beograda, sa kojima su bili i sportski novinari iz  beogradskih redakcija. Na konferenciji za novinare o geostrateškom položaju

Kurs „E pismenost“

<p style="text-align: left"> - Kancelarija za mlade Opštine Šid realizovala je protekle sedmice sedmi po redu kurs za rad na računarima, pod nazivom "E pismenost". Kurs je organizovan u saradnji sa

Pokloni za osnovce

- Kao u celoj Srbiji i u šidskoj opštini je 2. septembra školsko zvono označilo početak školske godine i novog poglavlja u životu, za više od 290 prvaka. Predstavnici lokalne

Izložba slika sa kolonije

- Iz­lo­žbom no­vo­na­sta­lih sli­ka u pe­tak je za­vr­še­na osam­na­e­sta po re­du Li­kov­na ko­lo­ni­ja „Na pu­te­vi­ma Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća“. Iz­lo­žba je bi­la upri­li­če­na u pro­sto­ru Kul­tur­no obra­zov­nog cen­tra Šid, a otva­ra­nje je

Gorana najlepša čobanica

- Pro­te­klog vi­ken­da u Ba­čin­ci­ma je odr­ža­na  pri­vred­no tu­ri­stič­ka ma­ni­fe­sta­ci­ja „Srem­ski ru­čak čo­ban­ski“ u okvi­ru ko­je je iza­bra­na naj­lep­ša čo­ba­ni­ca. Ži­ri je od­lu­čio da tu ti­tu­lu po­ne­se <b>Go­ra­na Bre­sto­vač­ki</b>, za pr­vu

U Šidu 192 nova srednjoškolca