Šid obeležava Dan opštine

tradicionalno će dodeliti 6. decembarsku nagradu i zahvalnice Opštine Šid. U okviru obeležavanja dana Opštine Šid, Opština poklanja svojim sugrađankama i sugrađanima koncert , koji će se održati u nedelju,

Sutra sednica SO

<strong> Šid</strong> -Za sutra, 2. decembar, zakazana je sednica lokalnog parlamenta. Na dnevnom redu će biti, između ostalog, inicijative mesnih zajednica Bingula i Kukujevci za uvođenje novog samodoprinosa i Planovi generalne

Kom­pju­ter za efi­ka­sni­ji rad

Pro­te­kle ne­de­lje pred­stav­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve na če­lu sa pred­sed­ni­com Op­šti­ne Na­ta­šom Cvjet­ko­vić po­se­ti­li su Et­no ku­ću Udru­že­nja že­na „Iz­vor“ iz Ber­ka­so­va. Ovo Udru­že­nje, ko­je bro­ji 17 čla­ni­ca, ba­vi se ne­go­va­njem

Svetski dan borbe protiv side

<p style="text-align: left"> - Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv side, pod sloganom “Budućnost je sad”, sutra će u Crvenom krstu u Šidu, zdravstveni radnici Doma zdravlja održati predavanja za

Potpisan protokol o razvoju turizma

<strong> Šid</strong> - Predsednica Opštine Šid potpisala je juče u Beogradu, Protokol o regionalnoj saradnji i razvoju gradova i opština Srema u oblasti turizma. Protokol je potpisan nakon seminara pod

Vo­da usko­ro sti­že u se­lo

Ra­do­vi na iz­grad­nji ce­vo­vo­da Va­ši­ca – Ilin­ci, ko­ji su za­po­če­li u če­tvr­tak 3. no­vem­bra, zbog uru­ša­va­nja se­o­skog bu­na­ra i ko­jim će se po­ve­za­ti se­o­ski vo­do­vod na grad­ski, ovih da­na se

Pri­li­ka da se po­ka­žu re­zul­ta­ti ra­da

Op­šti­na Šid pred­sta­vi­la se na Saj­mu lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, ko­ji je pro­te­kle ne­de­lje u Be­o­gra­du otvo­rio pred­sed­nik Sr­bi­je Bo­ris Ta­dić. Bi­la je to pri­li­ka da čel­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve raz­me­ne is­ku­stva sa

Stigla voda u Ilince

<strong> Ilinci</strong> - Prema rečima direktora JKP "Vodovod" Šid , voda je stigla u Ilince, međutim, još nije upotrebljiva, s obzirom da se vrši ispiranje cevovoda i očekuje dolazak ekipe Zavoda