Pao pla­fon u vr­ti­ću

- Pro­te­kle ne­de­lje u pre­po­dnev­nim sa­ti­ma u objek­tu Pred­škol­ske usta­no­ve „Je­li­ca Sta­ni­vu­ko­vić Ši­lja“ u Ši­du ob­ru­šio se pla­fon. Sa­mo sti­ca­jem sreć­nih okol­no­sti ni­ko ni­je na­stra­dao, jer su de­ca i

Bitka za malu Andrijanu

<p style="text-align: left;">, odlučeno je, ipak, da mala Andrijana u porodici Preradović ostaje do daljeg, odnosno dok ne stigne odluka viših

Svetonikoljsko priznanje šidskim ekolozima

- Pro­te­klog vi­ken­da Me­sna za­jed­ni­ca Šid or­ga­ni­zo­va­la je pro­sla­vu Da­na Me­sne za­jed­ni­ce i grad­ske sla­ve Sve­tog Ni­ko­la­ja let­njeg. Pro­sla­va je po­če­la u če­tvr­tak „Fe­sti­va­lom na­u­ke“, ko­ji je odr­žan u

Uru­če­ne na­gra­de naj­u­spe­šni­ji­ma

<strong> Šid</strong> - Pro­te­kle sre­de u Cr­ve­nom kr­stu uru­če­na su pri­zna­nja naj­u­spe­šni­jim uče­ni­ci­ma ko­ji su uče­stvo­va­li na na­grad­nom kon­kur­su „Krv ži­vot zna­či“. Ka­ko je re­kao , se­kre­tar Cr­ve­nog kr­sta, na kon­kurs je

Pri­jem za do­bro­volj­ne da­va­o­ce kr­vi

<strong> Šid</strong> - Po­vo­dom 11. ma­ja, Na­ci­o­nal­nog da­na do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi, pred­sed­ni­ca Op­šti­ne . - Sma­tram da je to što vi ra­di­te ve­o­ma hu­ma­no i da su da­na­šnjem sve­tu po­treb­ni lju­di po­put

Po­čeo upis ma­li­ša­na

<strong> Šid</strong> - Pr­vog rad­nog da­na ma­ja po­čeo je upis de­ce za sva slo­bod­na me­sta u Pred­škol­skoj usta­no­vi „Je­li­ca Sta­ni­vu­ko­vić Ši­lja“ za na­red­nu škol­sku go­di­nu. Sve do kra­ja ma­ja upis je

Prijem za dobrovoljne davaoce

. Davanje krvi je korisno i za primaoce i za davoce, kažu lekari, jer stimuliše koštanu srž da proizvode nove mlade krvne ćelije i poboljšava

Mogućnost za privrednu i kulturnu saradnju

<p style="text-align: justify;">, pred­sed­nik MZ Bi­kić Do.</p> <p style="text-align: justify;">Te­ma raz­go­vo­ra sa pred­sed­ni­com Op­šti­ne bi­la je us­po­sta­vlja­nje pri­vred­ne i kul­tur­ne sa­rad­nje šid­ske op­šti­ne sa op­šti­na­ma u Istočnoj Slo­vač­koj, gde ve­ćin­sko