O slu­žbe­noj upo­tre­bi je­zi­ka i pi­sma

Pro­te­klog pet­ka pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić i nje­ni sa­rad­ni­ci pri­mi­li su de­le­ga­ci­ju Na­ci­o­nal­nog sa­ve­ta slo­vač­ke na­ci­o­nal­ne ma­nji­ne, pred­stav­ni­ke Ma­ti­ce slo­vač­ke, Slo­vač­ke evan­ge­lič­ke cr­kve i slo­vač­kih kul­tur­no – umet­nič­kih dru­šta­va, sa

Rođendan šidske Biblioteke

<strong> Šid</strong> - Narodna biblioteka "Simeon Piščević" u Šidu će 17.decembra proslaviti 162. rođendan. Radnici biblioteke će ovaj značajan jubilej obeležiti u petak, 16.decembra, prigodnim

„Menjamo žene“ u Šidu

<strong> Šid</strong> - Večeras će na sceni KOC-a biti odigrana predstava "Menjamo žene", tekstopisca i režisera Radeta Vukotića, u kojoj glume Mina Lazarević, Milan Kalinić, Ivana Knežević i Srđan Ivanović. Predstava

Akcija davanja krvi

- Sutra, 15.decembra, u organizaciji Crvenog krsta Šid i Zavoda za transfuziju krvi iz Sremske Mitrovice, u zdravstvenoj stanici u Kukujevcima, biće održana akcija dobrovoljnog davanja krvi. U akciji

Obeležen Dan oslobođenja Šida

<strong> Šid</strong> -Juče je svečano obeležen Dan Opštine Šid i 67.godišnjica oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Decembarska nagrada, najveće opštinsko priznanje, dodeljena je Opštinskom vatrogasnom savezu, dok su zahvalnice Opštine Šid

Šid obeležava Dan opštine

tradicionalno će dodeliti 6. decembarsku nagradu i zahvalnice Opštine Šid. U okviru obeležavanja dana Opštine Šid, Opština poklanja svojim sugrađankama i sugrađanima koncert , koji će se održati u nedelju,

Sutra sednica SO

<strong> Šid</strong> -Za sutra, 2. decembar, zakazana je sednica lokalnog parlamenta. Na dnevnom redu će biti, između ostalog, inicijative mesnih zajednica Bingula i Kukujevci za uvođenje novog samodoprinosa i Planovi generalne

Kom­pju­ter za efi­ka­sni­ji rad

Pro­te­kle ne­de­lje pred­stav­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve na če­lu sa pred­sed­ni­com Op­šti­ne Na­ta­šom Cvjet­ko­vić po­se­ti­li su Et­no ku­ću Udru­že­nja že­na „Iz­vor“ iz Ber­ka­so­va. Ovo Udru­že­nje, ko­je bro­ji 17 čla­ni­ca, ba­vi se ne­go­va­njem