Iza­bra­ni iz­vo­đa­či ra­do­va na ba­ze­nu

U jed­nom od pro­šlih bro­je­va "Hro­ni­ke" pi­sa­li smo o to­me da je ba­zen otvo­re­no-za­tvo­re­nog ti­pa naj­ve­ća pla­ni­ra­na in­ve­sti­ci­ja rum­ske op­šti­ne u ovoj go­di­ni. Pro­šle ne­de­lje, iz­bo­rom iz­vo­đa­ča ra­do­va u pro­sto­ri­ja­ma

Ne­za­po­sle­nim po­ro­di­lja­ma po de­set hi­lja­da di­na­ra me­seč­no

Ključ­na tač­ka sed­ni­ce Op­štin­skog ve­ća, odr­ža­ne 31. ja­nu­a­ra u Grad­skoj ku­ći, od­no­si­la se na usva­ja­nje od­lu­ke o pra­vu na fi­nan­sij­ku po­moć ne­za­po­sle­nim po­ro­di­lja­ma sa te­ri­to­ri­je rum­ske op­šti­ne. Ka­ko su to obra­zlo­ži­li

Sve­tom sa­vi u čast

U Kul­tur­nom cen­tru Ru­me 26. ja­nu­a­ra, u okvi­ru obe­le­ža­va­nja škol­ske sla­ve - Sv. Sa­ve, or­ga­ni­zo­va­na je sve­to­sav­ska aka­de­mi­ja, uz bo­gat kul­tur­no-umet­nič­ki pro­gram i na­gra­de naj­bo­ljim uče­ni­ci­ma u rum­skoj op­šti­ni. Ove

Pli­va­nje za ča­sni krst

Po pr­vi put u isto­ri­ji Ru­me, po­vo­dom ve­li­kog ver­skog pra­zni­ka Bo­go­ja­vlje­nja, 19. ja­nu­a­ra, na Bor­ko­vač­kom je­ze­ru se od­vi­ja­lo pli­va­nje za ča­sni krst. Da je Ru­mlja­ni­ma ne­do­sta­ja­la ova ma­ni­fe­sta­ci­ja, ta­ko po­pu­lar­na

Ki­ša po­mo­gla pše­ni­ci

Sti­gla je zi­ma, vre­me mi­ro­va­nja ka­ko za ra­ta­re, ta­ko i za use­ve. Pa ipak, ne mi­ru­ju svi, ne spa­va­ju zim­skim snom. Po­ljo­pri­vred­ni­ci na či­jim nji­va­ma je ve­ćim de­lom za­stu­plje­na pše­ni­ca

Po­klo­ni za rum­ske “troj­ke“

Grad­ska ku­ća u Ru­mi tog 28. de­cem­bra bi­la je is­pu­nje­na de­či­jim pla­čem i po­klo­ni­ma - ta­ko je uvek ka­da su u pi­ta­nju naj­mla­đi, a po­seb­no ka­da pro­stor op­šti­ne is­pu­ne be­be.

Sa­rad­nja sa Evrop­skom uni­jom

Dok se na dr­žav­nom ni­vou bi­ju bit­ke oko sta­tu­sa kan­di­da­ta za ula­zak u Evrop­sku uni­ju, rum­ski Cen­tar za so­ci­jal­ni rad uve­li­ko re­a­li­zu­je ne­ke pro­jek­te u okvi­ru ove or­ga­ni­za­ci­je. Ne­ki pro­gra­mi

No­va rad­na me­sta u “Mi­ta­su“

No­va za­po­šlja­va­nja, te­ma o ko­joj se u vre­me­nu kri­ze naj­vi­še go­vo­ri, ima­la je ovih da­na u Ru­mi kon­kret­nu osno­vu. Pred­sed­nik voj­vo­đan­ske Vla­de dr Bo­jan Paj­tić, sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma me­đu ko­ji­ma