Ki­ša po­mo­gla pše­ni­ci

Sti­gla je zi­ma, vre­me mi­ro­va­nja ka­ko za ra­ta­re, ta­ko i za use­ve. Pa ipak, ne mi­ru­ju svi, ne spa­va­ju zim­skim snom. Po­ljo­pri­vred­ni­ci na či­jim nji­va­ma je ve­ćim de­lom za­stu­plje­na pše­ni­ca

Po­klo­ni za rum­ske “troj­ke“

Grad­ska ku­ća u Ru­mi tog 28. de­cem­bra bi­la je is­pu­nje­na de­či­jim pla­čem i po­klo­ni­ma - ta­ko je uvek ka­da su u pi­ta­nju naj­mla­đi, a po­seb­no ka­da pro­stor op­šti­ne is­pu­ne be­be.

Sa­rad­nja sa Evrop­skom uni­jom

Dok se na dr­žav­nom ni­vou bi­ju bit­ke oko sta­tu­sa kan­di­da­ta za ula­zak u Evrop­sku uni­ju, rum­ski Cen­tar za so­ci­jal­ni rad uve­li­ko re­a­li­zu­je ne­ke pro­jek­te u okvi­ru ove or­ga­ni­za­ci­je. Ne­ki pro­gra­mi

No­va rad­na me­sta u “Mi­ta­su“

No­va za­po­šlja­va­nja, te­ma o ko­joj se u vre­me­nu kri­ze naj­vi­še go­vo­ri, ima­la je ovih da­na u Ru­mi kon­kret­nu osno­vu. Pred­sed­nik voj­vo­đan­ske Vla­de dr Bo­jan Paj­tić, sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma me­đu ko­ji­ma

Na­si­lje je pi­ta­nje na­sle­đa

Lju­bav i na­si­lje su zna­čaj­ne po­ja­ve u ži­vo­tu, pr­va je in­spi­ra­ci­ja svih že­na, od dru­ge naj­če­šće pa­te. Si­gur­na ku­ća sva­koj že­ni tre­ba da bu­de ku­ća u ko­joj ži­vi. Ove po­ru­ke

Nad­me­ta­nje za dru­gi krug

Kraj go­di­ne je uvek i vre­me ka­da se skla­pa­ju ugo­vo­ri o za­ku­pu dr­žav­nog ze­mlji­šta. U Ru­mi je već za­vr­šen pr­vi krug jav­nog nad­me­ta­nja, ove ne­de­lje od­vi­ja­će se dru­gi, a ko­li­ku

Ogrev­ni bri­ke­ti za ugro­že­ne

Sa ši­re­njem svet­ske eko­nom­ske kri­ze u sve­tu, i kod nas, uz po­ve­ća­nje bro­ja ne­za­po­sle­nih, sve ve­ći je pri­ti­sak na cen­tre za so­ci­jal­ni rad, po vi­še osno­va. Ka­ko zi­ma već uve­li­ko

“Bo­ri se pro­tiv di­ja­be­te­sa“

Po­vo­dom obe­le­ža­va­nja Svet­skog da­na di­ja­be­te­sa, za­po­sle­ni u Do­mu zdra­vlja ''Ru­ma'' or­ga­ni­zo­va­li su niz ak­ci­ja, a sve pod slo­ga­nom ''Bo­ri se pro­tiv di­ja­be­re­sa''. Ak­ci­je bes­plat­nog me­re­nja še­će­ra u kr­vi, si­ste­mat­skog pre­gle­da, kao