Na­si­lje nad de­com

Na­si­lje nad de­com, u po­ro­di­ci ili van nje, do­bi­ja sve ve­će raz­me­re, o to­me sve­do­če po­da­ci zva­nič­nih dr­žav­nih or­ga­na, ali i "cr­ne hro­ni­ke" u elek­tron­skim i štam­pa­nim me­di­ji­ma. De­ci se

U to­ku re­mont to­plo­vo­dа

<strong> Ruma - </strong>Svi oni ko­ji se ovih dа­nа kre­ću Or­lo­vi­će­vom uli­com, vi­de­će nа tom me­stu prа­vo mа­lo grа­di­li­šte - u JP ''Stаm­be­no'' smo in­for­mi­sа­ni dа je reč o re­mon­tu to­plo­vo­dа,

Gra­đe­vin­ski ma­te­ri­jal za 19 po­ro­di­ca

Ka­ko nas je in­for­mi­sao na­čel­nik Ode­lje­nja za dru­štve­ne de­lat­no­sti u Ru­mi je upra­vo za­vr­šen pro­je­kat po­mo­ći u gra­đe­vin­skom ma­te­ri­ja­lu za naj­u­gro­že­ni­je ka­te­go­ri­je iz­be­glih i in­ter­no ra­se­lje­nih li­ca. Pri­ku­plja­nje zah­te­va, sa

Igra, pe­sma, šah

To­kom ju­la i av­gu­sta, od sre­de do pet­ka, na Grad­skom tr­gu će bi­ti ži­vo i ve­se­lo, kao i uvek ka­da je le­to u pi­ta­nju, i ka­da se tom le­tu ra­du­je

Pr­vi me­tri ka­na­li­za­ci­je

Za me­šta­ne Ni­ki­na­ca, se­la rum­ske op­šti­ne sa 2.400 sta­nov­ni­ka, pro­šla ne­de­lja - 21. jun, bi­la je od ve­li­kog zna­ča­ja, ka­ko sa aspek­ta raz­vo­ja in­fra­struk­tu­re, ta­ko i po­bolj­ša­nja uslo­va ži­vo­ta u

Rod iz­nad vi­še­go­di­šnjeg pro­se­ka

U op­šti­na­ma Ru­ma, Irig i In­đi­ja, oni­ma ko­je svo­jom sa­ve­to­dav­nom de­lat­no­šću po­kri­va Po­ljo­pri­vred­no-struč­naa slu­žba ''Ru­ma'', naj­ve­ći let­nji po­sao, že­tva, za­vr­šen je oko Pe­trov­da­na, od­no­sno 12. ju­la. Zlat­no zr­no je ski­nu­to

Naj­ve­ća si­gur­nost – sop­stve­ni bi­znis

Sre­di­nom ju­la u Ru­mi su bo­ra­vi­li pred­stav­ni­ci Ame­rič­ke agen­ci­je za me­đu­na­rod­ni raz­voj (USAID), a te­ma ovog sku­pa bi­la je - po­moć mla­dim pred­u­zet­ni­ci­ma kroz part­ner­stvo ove or­ga­ni­za­ci­je i Op­šti­ne Ru­ma.

Stam­be­na pi­ta­nja i za­po­šlja­va­nje

Do­sa­da­šnja re­a­li­za­ci­ja Lo­kal­nih ak­ci­o­nih pla­no­va za po­moć iz­be­gli­ca­ma i in­ter­no ra­se­lje­nim li­ci­ma, kao i pla­no­vi Ko­me­sa­ri­ja­ta za iz­be­gli­ce Re­pu­bli­ke Sr­bi­je za na­red­ni pe­ri­od, bi­la je to jed­na od te­ma sa