Me­đu na­gra­đe­ni­ma i rum­ska op­šti­na

Aero­drom ''Ni­ko­la Te­sla'' u Be­o­gra­du bio je do­ma­ćin kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re ko­ju je 7. no­vem­bra or­ga­ni­zo­va­la Na­ci­o­nal­na ali­jan­sa za lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj - NA­LED. Od osni­va­nja, 2006. go­di­ne, pa do

Se­tva pše­ni­ce pri sa­mom kra­ju

Sun­ča­na je­sen, bez ve­ćih pa­da­vi­na, bi­la je ključ­ni uslov za ra­do­ve u po­lju, bi­lo da je reč o ber­bi ku­ku­ru­za, va­đe­nju še­ćer­ne re­pe ili du­bo­kom ora­nju. Pri­no­si su na ni­vou

Spo­ri­je pu­nje­nje bu­dže­ta u od­no­su na plan

Iz­vr­še­nje bu­dže­ta u pr­vih de­vet de­vet me­se­ci ove go­di­ne bi­la je jed­na od ključ­nih ta­ča­ka na sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća odr­ža­noj 28. ok­to­bra. Evi­dent­no je spo­ri­je pu­nje­nje bu­dže­ta u od­no­su na

Pr­vi uti­sci iz Nor­ve­ške

Za­jed­no sa pred­sed­ni­kom iri­ške op­šti­ne Vla­di­mi­rom Pe­tro­vi­ćem, od 11. do 13. ok­to­bra u Nor­ve­škoj je bo­ra­vio i pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić - sa­dr­žaj ove po­se­te kao i no­vi­ji rum­ski

Svet po me­ri de­te­ta

U okvi­ru ‘’De­či­je ne­de­lje’’, za­po­sle­ni u Cen­tru za so­ci­jal­ni rad ne­dav­no su u ho­lu Kul­tur­nog cen­tra or­ga­ni­zo­va­li hu­ma­ni­tar­nu ak­ci­ju, uz pri­red­bu i li­kov­ne ra­do­ve de­ce sa smet­nja­ma u raz­vo­ju. Ma­li­ša­ni­ma je

Ume­sto pi­li­ća – pe­čat na obje­kat

Ne­ve­se­lu pri­ču o na­stan­ku ži­vi­nar­ske far­me u Kra­ljev­ci­ma, sa ak­cen­tom na ba­ri­ka­da­ma ne­za­do­volj­nih se­lja­na, ob­ja­vi­li smo ne­dav­no, ono što sle­di je epi­log, ra­do­stan za kra­lje­vač­ke bun­dži­je, ne­ve­seo za vla­sni­ka, naj­vi­še

Naj­ve­ći po­sao u na­red­noj go­di­ni – “Rum­ska pe­tlja“

U skla­du sa po­slov­nom po­li­ti­kom ovog pred­u­ze­ća, i ove go­di­ne se u JP ''Gas-Ru­ma'' na­sta­vi­lo sa ši­re­njem ga­sne mre­že: ka­pi­tal­ni po­sao za kraj ove, i sle­de­ću go­di­nu sva­ka­ko će bi­ti

Do kra­ja go­di­ne re­ba­lans bu­dže­ta

Skup­štin­sko za­se­da­nje u Ru­mi, odr­ža­no 30. sep­tem­bra, po­no­vo se pre­tvo­ri­lo u ma­ra­ton­sku sed­ni­cu ko­ja je tra­ja­la oko osam sa­ti: ma­da se oče­ki­va­lo da će naj­ve­ću pa­žnju od­bor­ni­ka pri­vu­ći bu­džet u