Gradska biblioteka u Rumi

iz Mladenovca, po zanimanju pravnik, a po vokaciji dramski

Stipendije za rumske studente

Na sednici Opštinskog veća, održanoj krajem prošle nedelje u Rumi, pored toga što je usvojen predlog budžeta za 2014. godinu, donete su i izmene i dopune odluke o stipendiranju studenata

Sednica Skupštine opštine u Rumi

diplomirani menadžer, oba iz odborničke grupe ''Pokrenimo Rumu - Tomislav Nikolić'' (SNS-NS).  Izabrano je i novo Opštinsko veće sa 11

Zaštita pacijenata u Rumi

on će građane primati sredom u Gradskoj kući, Glavna ulica broj 155, u vremenu od 10 do 14 časova. Ukoliko ne budu zadovoljni pomenutim uslugama, pacijenti će biti u mogućnosti

O problemima osoba sa invaliditetom

Po njigovim rečima, najveći problemi u funkcionisanju ovih organizacija su hronični nedostatak finansijksih sredstava i fizičke barijere pri ulasku u pojedine ustanove i javna

Crveni krst u Rumi

i sam učesnik ovih akcija, uz poruku - dobrovoljnih akcija ovog tipa nikada nije previše, to je pravi način da se iskaže

Kniževni susreti u Rumi

U formi razgovora sa publikom, kroz kratku šetnju po svojim delima kao što su ''Dorćol'',''Bezdno'', ''Lagum'', Svetlana Velmar - Janković je govorila na temu povezanosti istorije i književnosti, o nitima

Ključ­na te­ma – po­slo­va­nje usta­no­va

Sed­ni­com Op­štin­skog ve­ća, ko­ja je 19. apri­la odr­ža­na u Grad­skoj ku­ći, do­mi­ni­ra­li su rad i po­slo­va­nje kul­tur­nih i sport­skih usta­no­va u pro­šloj go­di­ni, usvo­je­ni su i iz­ve­šta­ji o ra­du Op­štin­ske