Voj­ska tra­ži pa­re ili sta­no­ve

<strong> Ruma</strong> - Već ne­ko­li­ko go­di­na biv­še ka­sar­ne u Ru­mi spa­da­ju u one gru­pu naj­a­trak­tiv­ni­jih za po­ten­ci­jal­ne in­ve­sti­to­re. Ipak, Ka­sar­na „Stan­ko Pa­u­no­vić“ sa dva­de­se­tak hek­ta­ra ze­mlji­šta u cen­tru gra­da i voj­ni

Nastup ru­skog ho­ra “Bla­go­ve­sti“

po­kra­jin­ski se­kre­tar za rad i za­po­šlja­va­nje i rav­no­prav­nost po­lo­va. U či­ta­o­ni­ci Grad­ske bi­bli­o­te­ke 23. ma­ja se od­vi­jao pro­gram ''Ka­zi­mir Ma­lje­vič i ru­ska sli­kar­ska avan­gar­da, na re­la­ci­ji Polj­ska, Ukra­ji­na, Be­lo­ru­si­ja i Ru­si­ja''.

Li­kvid­nost pro­šlo­go­di­šnjeg bu­dže­ta

Ključ­na tač­ka sed­ni­ce Op­štin­skog ve­ća u Ru­mi, odr­ža­ne 23. ma­ja, od­no­si­la se na za­vr­šni ra­čun bu­dže­ta u 2010. go­di­ni: ma­da se ose­ti­la kri­za iz pret­hod­nih go­di­na, ostva­re­nje ‘’op­štin­ske ka­se’’ bi­lo

Sa­rad­nja sa Va­lje­vom

<strong> Ruma</strong> - U okvi­ru pro­jek­ta „Ex­chan­ge 3“ za una­pre­đe­nje upra­vlja­nja gra­đe­vin­skim ze­mlji­štem, pro­te­kle sed­mi­ce je u Ru­mi pot­pi­san Me­mo­ran­dum o sa­rad­nji iz­me­đu Op­šti­ne Ru­ma i Gra­da Va­lje­va. Me­mo­ran­dum su pot­pi­sa­li

Ra­ci­o­nal­no s bu­džet­skim sred­stvi­ma

<strong> Ruma</strong> - Čla­no­vi Op­štin­skog ve­ća u Ru­mi su na sed­ni­ci, odr­ža­noj pre­kju­če, iz­me­đu osta­log, usvo­ji­li i iz­ve­štaj o iz­vr­še­nju op­štin­skog bu­dže­ta u pr­vom kvar­ta­lu ove go­di­ne. Ka­ko se na sed­ni­ci mo­glo

Do­de­lje­no de­set sti­pen­di­ja

- Uoči pr­vo­maj­skih pra­zni­ka, 29. apri­la, u Grad­skoj ku­ći je or­ga­ni­zo­van pri­jem za mla­de rum­ske spo­tri­ste. Po ra­ni­joj skup­štin­skoj od­lu­ci, mla­dim rum­skim spor­ti­sti­ma do­de­lje­na su re­še­nja o sti­pen­di­ra­nju -

Vi­še ce­ne gre­ja­nja

<strong> Ruma</strong> - Sed­ni­com Skup­šti­ne op­šti­ne, ko­ja je odr­ža­na 28. apri­la, do­mi­ni­ra­li su iz­ve­šta­ji o ra­du jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va u pro­šloj go­di­ni -  sem po­le­mič­kih to­no­va u ve­zi sa ''Vo­do­vo­dom'',

Odobrene više cene grejanja

<p style="text-align: justify;"> - U smi­slu funk­ci­o­ni­sa­nja lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, pro­šlu ne­de­lju su obe­le­ži­le dve sed­ni­ce Op­štin­skog ve­ća: pr­va je odr­ža­na 14, a dru­ga 15. apri­la, na pr­voj sed­ni­ci te­ma su