Pr­vi me­tri ka­na­li­za­ci­je

Za me­šta­ne Ni­ki­na­ca, se­la rum­ske op­šti­ne sa 2.400 sta­nov­ni­ka, pro­šla ne­de­lja - 21. jun, bi­la je od ve­li­kog zna­ča­ja, ka­ko sa aspek­ta raz­vo­ja in­fra­struk­tu­re, ta­ko i po­bolj­ša­nja uslo­va ži­vo­ta u

Rod iz­nad vi­še­go­di­šnjeg pro­se­ka

U op­šti­na­ma Ru­ma, Irig i In­đi­ja, oni­ma ko­je svo­jom sa­ve­to­dav­nom de­lat­no­šću po­kri­va Po­ljo­pri­vred­no-struč­naa slu­žba ''Ru­ma'', naj­ve­ći let­nji po­sao, že­tva, za­vr­šen je oko Pe­trov­da­na, od­no­sno 12. ju­la. Zlat­no zr­no je ski­nu­to

Naj­ve­ća si­gur­nost – sop­stve­ni bi­znis

Sre­di­nom ju­la u Ru­mi su bo­ra­vi­li pred­stav­ni­ci Ame­rič­ke agen­ci­je za me­đu­na­rod­ni raz­voj (USAID), a te­ma ovog sku­pa bi­la je - po­moć mla­dim pred­u­zet­ni­ci­ma kroz part­ner­stvo ove or­ga­ni­za­ci­je i Op­šti­ne Ru­ma.

Stam­be­na pi­ta­nja i za­po­šlja­va­nje

Do­sa­da­šnja re­a­li­za­ci­ja Lo­kal­nih ak­ci­o­nih pla­no­va za po­moć iz­be­gli­ca­ma i in­ter­no ra­se­lje­nim li­ci­ma, kao i pla­no­vi Ko­me­sa­ri­ja­ta za iz­be­gli­ce Re­pu­bli­ke Sr­bi­je za na­red­ni pe­ri­od, bi­la je to jed­na od te­ma sa

Pri­jem za vu­kov­ce i spor­ti­ste

<strong> Ruma - </strong>U Grad­skoj ku­ći u Ru­mi, na Vi­dov­dan, 28. ju­na, or­ga­ni­zo­van je sve­ča­ni pri­jem za naj­u­spe­šni­je uče­ni­ke rum­skih osnov­nih i sred­njih ško­la, za spor­ti­ste i sport­ske eki­pe ko­ji su

Kon­cer­ti, po­zo­ri­šne i film­ske pred­sta­ve

<p></p> <p>Ovo­go­di­šnji fe­sti­val za­tvo­ri­će do­ma­ći­ni, po­la­zni­ci po­zo­ri­šne i film­ske ra­di­o­ni­ce Kul­tur­nog cen­tra In­đi­je ''Lo­kal­ni he­ro­ji''. Re­ci­mo i to da je Kul­tur­ni cen­tar or­ga­ni­za­tor ''Sce­na fe­sta'' a op­šti­na In­đi­ja

Tri­bi­na “Po­kre­ta za Ru­mu“

na­stao je iz po­tre­be da se gra­đa­ni­ma rum­ske op­šti­ne po­nu­di no­vi pri­stup re­ša­va­nja ključ­nih pro­ble­ma. Ru­ma kao do­bro pri­pre­mlje­na tre­ba da do­če­ka evrop­ske in­te­gra­ci­je. Gra­đa­ni mo­ra­ju bi­ti upo­zna­ti sa

Za me­sne za­jed­ni­ce 8,3 mi­li­o­na di­na­ra

<strong> Ruma - </strong>Sed­ni­ca Op­štin­skog ve­ća, ko­ja je odr­ža­na 24. ju­na, obi­lo­va­la je ko­mu­nal­nim i sa­o­bra­ćaj­nim te­ma­ma, ne­ke od od­lu­ka od­no­si­le su se i na rad me­snih za­jed­ni­ca. Naj­pre je usvo­jen