Za me­sne za­jed­ni­ce 8,3 mi­li­o­na di­na­ra

<strong> Ruma - </strong>Sed­ni­ca Op­štin­skog ve­ća, ko­ja je odr­ža­na 24. ju­na, obi­lo­va­la je ko­mu­nal­nim i sa­o­bra­ćaj­nim te­ma­ma, ne­ke od od­lu­ka od­no­si­le su se i na rad me­snih za­jed­ni­ca. Naj­pre je usvo­jen

„Zlat­na kap“ za cr­ve­nu ka­plji­cu

Dan do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi - 14. jun, obe­le­žen je u Cr­ve­nom kr­stu Ru­me, na tra­di­ci­o­nal­noj sve­ča­no­sti ko­ja se to­ga da­na od­vi­ja­la u Kul­tur­nom cen­tru, naj­za­slu­žni­jim čla­no­vi­ma i vi­še­go­di­šnjim da­va­o­ci­ma ove

Sve sprem­no za že­tvu

U rum­skoj op­šti­ni su za­vr­še­ne sve pri­pre­me za naj­ve­ći po­sao u po­ljo­pri­vre­di - za že­tvu. Uko­li­ko ne bu­de zna­čaj­ni­jih vre­men­skih ne­po­go­da, mo­že se oče­ki­va­ti pri­nos ko­ji je na no­vou vi­še­go­di­šnjeg

Rekonstrukcija prečistača otpadnih voda

- Ru­ma je je­dan od ret­kih voj­vo­đan­skih gra­do­va ko­ja je po­se­do­va­la pre­či­stač ot­pad­nih vo­da - on već du­go ni­je u funk­ci­ji, a no­vi, ili re­kon­stru­sa­ni, pre­ko je po­tre­ban. Ovo je

Opre­de­lje­ni da ula­žu u obra­zo­va­nje

<strong> Pećinci</strong> - Pri­jem za uče­ni­ke osnov­nih i sred­njih ško­la s te­ri­to­ri­je op­šti­ne ko­ji su po­sti­gli naj­bo­lje re­zul­ta­te na tak­mi­če­nji­ma od op­štin­skog do re­pu­blič­kog ni­voa, pri­re­dio je pred­sed­nik pe­ći­nač­ke op­šti­ne u

Voj­ska tra­ži pa­re ili sta­no­ve

<strong> Ruma</strong> - Već ne­ko­li­ko go­di­na biv­še ka­sar­ne u Ru­mi spa­da­ju u one gru­pu naj­a­trak­tiv­ni­jih za po­ten­ci­jal­ne in­ve­sti­to­re. Ipak, Ka­sar­na „Stan­ko Pa­u­no­vić“ sa dva­de­se­tak hek­ta­ra ze­mlji­šta u cen­tru gra­da i voj­ni

Nastup ru­skog ho­ra “Bla­go­ve­sti“

po­kra­jin­ski se­kre­tar za rad i za­po­šlja­va­nje i rav­no­prav­nost po­lo­va. U či­ta­o­ni­ci Grad­ske bi­bli­o­te­ke 23. ma­ja se od­vi­jao pro­gram ''Ka­zi­mir Ma­lje­vič i ru­ska sli­kar­ska avan­gar­da, na re­la­ci­ji Polj­ska, Ukra­ji­na, Be­lo­ru­si­ja i Ru­si­ja''.

Li­kvid­nost pro­šlo­go­di­šnjeg bu­dže­ta

Ključ­na tač­ka sed­ni­ce Op­štin­skog ve­ća u Ru­mi, odr­ža­ne 23. ma­ja, od­no­si­la se na za­vr­šni ra­čun bu­dže­ta u 2010. go­di­ni: ma­da se ose­ti­la kri­za iz pret­hod­nih go­di­na, ostva­re­nje ‘’op­štin­ske ka­se’’ bi­lo