Svet po me­ri de­te­ta

U okvi­ru ‘’De­či­je ne­de­lje’’, za­po­sle­ni u Cen­tru za so­ci­jal­ni rad ne­dav­no su u ho­lu Kul­tur­nog cen­tra or­ga­ni­zo­va­li hu­ma­ni­tar­nu ak­ci­ju, uz pri­red­bu i li­kov­ne ra­do­ve de­ce sa smet­nja­ma u raz­vo­ju. Ma­li­ša­ni­ma je

Ume­sto pi­li­ća – pe­čat na obje­kat

Ne­ve­se­lu pri­ču o na­stan­ku ži­vi­nar­ske far­me u Kra­ljev­ci­ma, sa ak­cen­tom na ba­ri­ka­da­ma ne­za­do­volj­nih se­lja­na, ob­ja­vi­li smo ne­dav­no, ono što sle­di je epi­log, ra­do­stan za kra­lje­vač­ke bun­dži­je, ne­ve­seo za vla­sni­ka, naj­vi­še

Naj­ve­ći po­sao u na­red­noj go­di­ni – “Rum­ska pe­tlja“

U skla­du sa po­slov­nom po­li­ti­kom ovog pred­u­ze­ća, i ove go­di­ne se u JP ''Gas-Ru­ma'' na­sta­vi­lo sa ši­re­njem ga­sne mre­že: ka­pi­tal­ni po­sao za kraj ove, i sle­de­ću go­di­nu sva­ka­ko će bi­ti

Do kra­ja go­di­ne re­ba­lans bu­dže­ta

Skup­štin­sko za­se­da­nje u Ru­mi, odr­ža­no 30. sep­tem­bra, po­no­vo se pre­tvo­ri­lo u ma­ra­ton­sku sed­ni­cu ko­ja je tra­ja­la oko osam sa­ti: ma­da se oče­ki­va­lo da će naj­ve­ću pa­žnju od­bor­ni­ka pri­vu­ći bu­džet u

Na­si­lje nad de­com

Na­si­lje nad de­com, u po­ro­di­ci ili van nje, do­bi­ja sve ve­će raz­me­re, o to­me sve­do­če po­da­ci zva­nič­nih dr­žav­nih or­ga­na, ali i "cr­ne hro­ni­ke" u elek­tron­skim i štam­pa­nim me­di­ji­ma. De­ci se

U to­ku re­mont to­plo­vo­dа

<strong> Ruma - </strong>Svi oni ko­ji se ovih dа­nа kre­ću Or­lo­vi­će­vom uli­com, vi­de­će nа tom me­stu prа­vo mа­lo grа­di­li­šte - u JP ''Stаm­be­no'' smo in­for­mi­sа­ni dа je reč o re­mon­tu to­plo­vo­dа,

Gra­đe­vin­ski ma­te­ri­jal za 19 po­ro­di­ca

Ka­ko nas je in­for­mi­sao na­čel­nik Ode­lje­nja za dru­štve­ne de­lat­no­sti u Ru­mi je upra­vo za­vr­šen pro­je­kat po­mo­ći u gra­đe­vin­skom ma­te­ri­ja­lu za naj­u­gro­že­ni­je ka­te­go­ri­je iz­be­glih i in­ter­no ra­se­lje­nih li­ca. Pri­ku­plja­nje zah­te­va, sa

Igra, pe­sma, šah

To­kom ju­la i av­gu­sta, od sre­de do pet­ka, na Grad­skom tr­gu će bi­ti ži­vo i ve­se­lo, kao i uvek ka­da je le­to u pi­ta­nju, i ka­da se tom le­tu ra­du­je