Kniževni susreti u Rumi

U formi razgovora sa publikom, kroz kratku šetnju po svojim delima kao što su ''Dorćol'',''Bezdno'', ''Lagum'', Svetlana Velmar - Janković je govorila na temu povezanosti istorije i književnosti, o nitima

Ključ­na te­ma – po­slo­va­nje usta­no­va

Sed­ni­com Op­štin­skog ve­ća, ko­ja je 19. apri­la odr­ža­na u Grad­skoj ku­ći, do­mi­ni­ra­li su rad i po­slo­va­nje kul­tur­nih i sport­skih usta­no­va u pro­šloj go­di­ni, usvo­je­ni su i iz­ve­šta­ji o ra­du Op­štin­ske

Jav­na pred­u­ze­ća u pro­šloj go­di­ni

Sed­ni­com Op­štin­skog ve­ća, ko­ja je odr­ža­na 12. apri­la, do­mi­ni­ra­li su iz­ve­šta­ji o po­slo­va­nju jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va u pro­šloj go­di­ni - sem JP ''Stam­be­no'' ko­je je is­ka­za­lo gu­bi­tak, i JP

Otvo­re­na fa­bri­ka pe­le­ta

Po­kra­jin­ski se­kre­tar za rad, za­po­šlja­va­nje i rav­no­prav­nost po­lo­va Mi­ro­slav Va­sin u pe­tak, še­stog apri­la, u Hrt­kov­ci­ma je pu­stio u rad fa­bri­ku za pro­iz­vod­nju pe­le­ta „An­gler" u či­ju iz­grad­nju je ulo­že­no

Za­po­šlja­va­nje lju­di sa in­va­li­di­te­tom

U or­ga­ni­za­ci­ji Uni­je po­slo­da­va­ca Voj­vo­di­ne, Op­šti­ne Ru­ma, Klu­ba pri­vred­ni­ka Ru­me i Sa­ve­za sa­mo­stal­nih sin­di­ka­ta Sr­bi­je, u Kul­tur­nom cen­tru Ru­me je 6. mar­ta, u okvi­ru pro­jek­ta "Jed­na­ke mo­guć­no­sti", or­ga­ni­zo­van se­mi­nar -

Koc­ki­ca: de­ci na ra­dost, Ru­mlja­ni­ma na po­nos

<strong> Ruma - </strong>Ži­vot gra­do­va, po­put ži­vo­ta lju­di u nji­ma, či­ne da­ni ko­ji se na­sla­nja­ju jed­ni na dru­ge, sme­nju­ju i ko­tr­lja­ju stva­ra­ju­ći ta­ko ne­ka­kav krug ko­ji je za ne­ke vek, a

U ovoj go­di­ni sti­pen­di­je za 205 stu­de­na­ta

U ho­lu Kul­tur­nog cen­tra, 6. mar­ta, bi­lo je sve­ča­no i rad­no - pot­pi­sa­ni su ugo­vo­ri za stu­dent­ske sti­pen­di­je, a to je uvek po­vod za op­ti­mi­zam i do­bro ras­po­lo­že­nje. Za­jed­no sa

Pred­sed­nik Ne­nad Bo­ro­vić

Kon­sti­tu­tiv­na sed­ni­ca ne­dav­no osno­va­nog So­ci­jal­no-eko­nom­skog sa­ve­ta Op­šti­ne Ru­ma odr­ža­na je 29. fe­bru­a­ra u grad­skoj ku­ći Ru­me - po­di­za­nje ni­voa stan­dar­da gra­đa­na bi­će je­dan od ključ­nih za­da­ta­ka ove aso­ci­ja­ci­je, u nje­go­voj