Zaštita pacijenata u Rumi

on će građane primati sredom u Gradskoj kući, Glavna ulica broj 155, u vremenu od 10 do 14 časova. Ukoliko ne budu zadovoljni pomenutim uslugama, pacijenti će biti u mogućnosti

O problemima osoba sa invaliditetom

Po njigovim rečima, najveći problemi u funkcionisanju ovih organizacija su hronični nedostatak finansijksih sredstava i fizičke barijere pri ulasku u pojedine ustanove i javna

Crveni krst u Rumi

i sam učesnik ovih akcija, uz poruku - dobrovoljnih akcija ovog tipa nikada nije previše, to je pravi način da se iskaže

Kniževni susreti u Rumi

U formi razgovora sa publikom, kroz kratku šetnju po svojim delima kao što su ''Dorćol'',''Bezdno'', ''Lagum'', Svetlana Velmar - Janković je govorila na temu povezanosti istorije i književnosti, o nitima

Ključ­na te­ma – po­slo­va­nje usta­no­va

Sed­ni­com Op­štin­skog ve­ća, ko­ja je 19. apri­la odr­ža­na u Grad­skoj ku­ći, do­mi­ni­ra­li su rad i po­slo­va­nje kul­tur­nih i sport­skih usta­no­va u pro­šloj go­di­ni, usvo­je­ni su i iz­ve­šta­ji o ra­du Op­štin­ske

Jav­na pred­u­ze­ća u pro­šloj go­di­ni

Sed­ni­com Op­štin­skog ve­ća, ko­ja je odr­ža­na 12. apri­la, do­mi­ni­ra­li su iz­ve­šta­ji o po­slo­va­nju jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va u pro­šloj go­di­ni - sem JP ''Stam­be­no'' ko­je je is­ka­za­lo gu­bi­tak, i JP

Otvo­re­na fa­bri­ka pe­le­ta

Po­kra­jin­ski se­kre­tar za rad, za­po­šlja­va­nje i rav­no­prav­nost po­lo­va Mi­ro­slav Va­sin u pe­tak, še­stog apri­la, u Hrt­kov­ci­ma je pu­stio u rad fa­bri­ku za pro­iz­vod­nju pe­le­ta „An­gler" u či­ju iz­grad­nju je ulo­že­no

Za­po­šlja­va­nje lju­di sa in­va­li­di­te­tom

U or­ga­ni­za­ci­ji Uni­je po­slo­da­va­ca Voj­vo­di­ne, Op­šti­ne Ru­ma, Klu­ba pri­vred­ni­ka Ru­me i Sa­ve­za sa­mo­stal­nih sin­di­ka­ta Sr­bi­je, u Kul­tur­nom cen­tru Ru­me je 6. mar­ta, u okvi­ru pro­jek­ta "Jed­na­ke mo­guć­no­sti", or­ga­ni­zo­van se­mi­nar -