Gradiće se hidroelektrana na Savi

<div> Pećinci -  Nakon što se turski investitor povukao zbog realizacije većih projekata, za izgradnju hidroelektrane na Savi kod Kupinova zainteresovana je nemačka kompanija "Wolfplus" koja je pre mesec dana sa

Sredstva za ekonomsko osnaživanje izbeglica

Pećinci - Od 48 kandidata koliko se prijavilo na Konkurs za ekonomsko osnaživanje izbeglica u pećšinačkoj opštini, svih 13 korisnika će ovih dana dobiti odobrena sredstva u vidu raznih mašina

Organizovanje poljočuvarske službe

Pećinci - Na sednici od 3. decembra Privremeni organ opštine Pećinci doneo je Odluku o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta i organizovanju poljočuvarske službe. Ovom Odlukom se preciziraju mere zaštite za

Uvedene privremene mere u Opštinu Pećinci

Predstoji uvođenje prinudnih mera

- Iako je nastavak desete sednice SO bio zakazan za ponedeljak, 28. oktobar, u trenutku kada je sednica trebala da počne, u skupštinskim klupama bili su samo novinari. Tim povodom

Montažne kuće za izbeglice

Uručeni tablet računari četvrtacima

De­cu sta­vlja­mo u rav­no­pra­van po­lo­žaj

Pro­šle go­di­ne op­šti­na Pe­ćin­ci je za­po­če­la ak­ci­ju ku­po­vi­ne no­te­bo­ok ra­ču­na­ra za sve uče­ni­ke če­tvr­tog raz­re­da osnov­ne ško­le na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne s ci­ljem da svo­jim đa­ci­ma pri­bli­ži sa­vre­me­ne in­for­ma­ci­o­ne teh­no­lo­gi­je i