Interes da zaposlimo lokalno stanovništvo

Pri­vred­na de­le­ga­ci­ja Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske ko­ju je pred­vo­dio hr­vat­ski am­ba­sa­dor u Sr­bi­ji, nje­go­va ek­se­len­ci­ja Želj­ko Ku­pre­šak po­se­ti­la je 10. ok­to­bra op­šti­nu Pe­ćin­ce. Pred­sta­vlja­ju­ći op­šti­nu, pred­sed­nik SO Pe­ćin­ci Živ­ko Mar­ko­vić po­zvao je