Predstoji uvođenje prinudnih mera

- Iako je nastavak desete sednice SO bio zakazan za ponedeljak, 28. oktobar, u trenutku kada je sednica trebala da počne, u skupštinskim klupama bili su samo novinari. Tim povodom

Montažne kuće za izbeglice

Uručeni tablet računari četvrtacima

De­cu sta­vlja­mo u rav­no­pra­van po­lo­žaj

Pro­šle go­di­ne op­šti­na Pe­ćin­ci je za­po­če­la ak­ci­ju ku­po­vi­ne no­te­bo­ok ra­ču­na­ra za sve uče­ni­ke če­tvr­tog raz­re­da osnov­ne ško­le na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne s ci­ljem da svo­jim đa­ci­ma pri­bli­ži sa­vre­me­ne in­for­ma­ci­o­ne teh­no­lo­gi­je i

Interes da zaposlimo lokalno stanovništvo

Pri­vred­na de­le­ga­ci­ja Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske ko­ju je pred­vo­dio hr­vat­ski am­ba­sa­dor u Sr­bi­ji, nje­go­va ek­se­len­ci­ja Želj­ko Ku­pre­šak po­se­ti­la je 10. ok­to­bra op­šti­nu Pe­ćin­ce. Pred­sta­vlja­ju­ći op­šti­nu, pred­sed­nik SO Pe­ćin­ci Živ­ko Mar­ko­vić po­zvao je