SI­NI soft­ver po­klon ško­la­ma

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Pred­stav­ni­ci Cen­tra za ne­sta­lu i zlo­sta­vlja­nu de­cu iz Sta­re Pa­zo­ve u če­tvr­tak, 17. mar­ta u OŠ “Si­me­on Ara­nic­ki” odr­ža­li su pre­zen­ta­ci­ju SI­NI pro­gra­ma (si­gur­nost na in­ter­ne­tu)

Pomoć izbegličkim porodicama

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">U op­štin­skom Po­ve­re­ni­štvu za iz­be­gli­ce u to­ku je na­bav­ka za šest po­ro­di­ca ko­je su do­bi­le sred­stva na kon­kur­su za eko­nom­sko osna­ži­va­nje i osa­mo­sta­lji­va­nje iz­be­glič­kih po­ro­di­ca, u

Obroci za 200 korisnika

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Još od ka­ko je dav­ne 1994. go­di­ne po­če­la sa ra­dom Na­rod­na ku­hi­nja, ko­ja se na­la­zi pri šid­skom Cr­ve­nom kr­stu, ni­je­dan dan ni­je pre­sta­ja­la sa ra­dom. Da­nas

Pripremaju predstavu „Mulen ruž“

- U Ama­ter­skom po­zo­ri­štu „Bra­ni­slav Nu­šić“ ovih da­na u to­ku su pro­be na mju­zi­klu „Mu­len ruž“. Ka­ko ka­že , re­di­telj, reč je o ko­ma­du u ko­me se glum­ci pred­sta­vlja­ju i

Podsticaji za domaćinstva

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Ka­da je to­kom pro­šle go­di­ne, na jed­nom od skup­štin­skih za­se­da­nja, do­ne­ta od­lu­ka o iz­dva­ja­nju 15 mi­li­o­na di­na­ra iz bu­dže­ta Op­šti­ne Irig za sti­mu­li­sa­nje po­di­za­nja

Opasno kliište preti selu

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Sta­nov­ni­ci Če­re­vi­ća, a na­ro­či­to oni ko­ji ži­ve u na­se­lju zva­nom Me­đe, već dve ne­de­lje stre­pe od opa­snog kli­zi­šta po­kre­nu­tog iz­nad ovog de­la se­la. Ogrom­ne

Bez nov­ca ne­ma ni raz­vo­ja se­la

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> - Iako je čak 80 od­sto me­šta­na Me­sne za­jed­ni­ce Pri­vi­na Gla­va kra­jem pro­šle go­di­ne gla­sa­lo za to da nji­ho­vo se­lo i u na­red­nom pe­ri­o­du ima sa­mo­do­pri­nos, ipak

Savez amatera

<p style="text-align: