Deca sakupljala elektronski otpad

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Moj dom bez sta­rih ba­te­ri­ja i elek­tron­skog ot­pa­da - mo­to je ko­jim su pred­stav­ni­ci Aso­ci­ja­ci­je za raz­voj op­šti­ne In­đi­ja ani­mi­ra­li uče­ni­ke osnov­nih ško­la da se uklju­če

O sanitarnoj deponiji

<p style="text-align: justify;">Na sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća odr­ža­noj pro­šle sre­de raz­ma­tra­na je in­for­ma­ci­ja o sta­nju pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je, do­zvo­le za grad­nju i na­či­ni­ma fi­nan­si­ra­nja sa­ni­tar­ne de­po­ni­je či­ja iz­grad­nja ovog pro­le­ća tre­ba da

Mladi evropljani u Inđiji

<p style="text-align: justify;">U okvi­ru pro­gra­ma ''Mla­di u ak­ci­ji'' tri­de­se­tak mla­dih lju­di iz osam­na­est evrop­skih ze­ma­lja, pro­šle ne­de­lje su po­se­ti­li op­šti­nu In­đi­ja. Do­ma­ći­ni su im bi­li pred­stav­nik Omla­din­skog kul­tur­nog cen­tra. Oni

Evrop­ski zva­nič­ni­ci u sport­skoj ha­li

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Pred­stav­ni­ci Evrop­ske ru­ko­met­ne fe­de­ra­ci­je i Ru­ko­met­nog sa­ve­za Sr­bi­je po­se­ti­li su pro­šle sre­de op­šti­nu In­đi­ja i ob­i­šli gra­di­li­šte sport­ske ha­le ko­ja tre­ba da po­slu­ži kao rezervna op­ci­ja

Smena kadrova DS?

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">De­ša­va­nja u ''In­ga­su'' i oko ''In­ga­sa'' su pro­te­klih da­na za­ba­vlja­la in­đij­sku jav­nost. Epi­log de­ša­va­nja se oče­ku­je na da­na­šnjoj sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne ka­da će, ka­ko je naj­vlje­no,

Srpska kuća fudbala počinje da živi

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">U ve­le­lep­nom Sport­skom cen­tru Fud­bal­skog sa­ve­za Sr­bi­je u Sta­roj Pa­zo­vi, na­kon 22. sed­ni­ce Iz­vr­šnog od­bo­ra FSS, 15. mar­ta odr­ža­na je kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re, a tom pri­li­kom

SI­NI soft­ver po­klon ško­la­ma

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Pred­stav­ni­ci Cen­tra za ne­sta­lu i zlo­sta­vlja­nu de­cu iz Sta­re Pa­zo­ve u če­tvr­tak, 17. mar­ta u OŠ “Si­me­on Ara­nic­ki” odr­ža­li su pre­zen­ta­ci­ju SI­NI pro­gra­ma (si­gur­nost na in­ter­ne­tu)

Pomoć izbegličkim porodicama

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">U op­štin­skom Po­ve­re­ni­štvu za iz­be­gli­ce u to­ku je na­bav­ka za šest po­ro­di­ca ko­je su do­bi­le sred­stva na kon­kur­su za eko­nom­sko osna­ži­va­nje i osa­mo­sta­lji­va­nje iz­be­glič­kih po­ro­di­ca, u