Rekonstrukcija fasade i ulice

Pr­vog da­na ras­pu­sta maj­sto­ri ''Si­stem in­že­nje­rin­ga'' kre­nu­li su sa re­kon­struk­ci­jom fa­sa­de OŠ ''Pe­tar Ko­čić'' u In­đi­ji. Ra­do­vi se fi­nan­si­ra­ju sred­stvi­ma iz bu­dže­ta op­šti­ne. Na dru­gom kra­ju gra­da pri­vo­de se kra­ju

Ple­me­ni­ta mi­si­ja po­dr­ške de­ci

Od 25 čla­ni­ca Sa­ve­za udru­že­nja MNRO (men­tal­no ne­do­volj­no raz­vi­je­nih oso­ba), Dru­štvo ''Moj svet'' iz In­đi­je je me­đu osam naj­ak­tiv­ni­jih u Voj­vo­di­ni, re­če­no je na okru­glom sto­lu or­ga­ni­zo­va­nom u pe­tak u

„Zlat­na kap“ za cr­ve­nu ka­plji­cu

Dan do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi - 14. jun, obe­le­žen je u Cr­ve­nom kr­stu Ru­me, na tra­di­ci­o­nal­noj sve­ča­no­sti ko­ja se to­ga da­na od­vi­ja­la u Kul­tur­nom cen­tru, naj­za­slu­žni­jim čla­no­vi­ma i vi­še­go­di­šnjim da­va­o­ci­ma ove

Sve sprem­no za že­tvu

U rum­skoj op­šti­ni su za­vr­še­ne sve pri­pre­me za naj­ve­ći po­sao u po­ljo­pri­vre­di - za že­tvu. Uko­li­ko ne bu­de zna­čaj­ni­jih vre­men­skih ne­po­go­da, mo­že se oče­ki­va­ti pri­nos ko­ji je na no­vou vi­še­go­di­šnjeg

O pre­vo­zu sta­ri­jih su­gra­đa­na

Grad­sko ve­će je pri­hva­ti­lo pred­log od­lu­ke ko­jom se su­gra­đa­ni­ma sta­ri­jim od 65 go­di­na, sa pre­bi­va­li­štem u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i La­ćar­ku, da­je mo­guć­nost da ostva­re pra­vo na bes­plat­nan grad­ski pre­voz. Za

Uru­če­na pri­zna­nja za hu­ma­nost

Po­vo­dom Svet­skog da­na do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi, Cr­ve­ni krst Srem­ska Mi­tro­vi­ca je 14. ju­na u Grad­skoj ku­ći upri­li­čio do­de­lu pri­zna­nja vi­še­stru­kim do­bro­volj­nim da­va­o­ci­ma kr­vi. Mo­to ovo­go­di­šnje ma­ni­fe­sta­ci­je je « Obo­ji­mo svet

Re­a­li­za­ci­ja lo­kal­nih ak­ci­o­nih pla­no­va

Pro­gra­mi, kao i oče­ki­va­ni efek­ti ak­tiv­nih me­ra za­po­šlja­va­nja i pro­gra­ma Lo­kal­nih ak­ci­o­nih pla­no­va. pred­sta­vlje­ni su pro­te­kle sed­mi­ce na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je u Na­ci­o­nal­noj slu­žbi za za­po­šlja­va­nje, Fi­li­ja­li Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Ka­ko je

Lak­ši kon­takt sa om­bud­sma­nom

Pro­te­kle sed­mi­ce u Na­rod­noj bi­bli­o­te­ci „Si­me­on Pi­šče­vić“ u Ši­du odr­ža­na je pro­mo­ci­ja pro­jek­ta „Elek­tron­ski pri­stup za­štit­ni­ku gra­đa­na“, ko­joj su pri­su­stvo­va­le: za­me­ni­ca za­štit­ni­ka gra­đa­na . Šid je jed­na od de­set op­šti­na u