Mla­di – am­ba­sa­do­ri Mi­tro­vi­ce

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - U sklo­pu obe­le­ža­va­nja Da­na Evro­pe, a po­vo­dom po­vrat­ka de­le­ga­ci­je mla­dih sa pu­to­va­nja u ze­mlje Evrop­ske uni­je, u Grad­skoj ku­ći je odr­ža­na kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re sa ci­ljem da

Oko­sni­ca pri­vred­nog raz­vo­ja

o zna­ča­ju Ma­ster pla­na odr­ži­vog raz­vo­ja Fru­ške go­re za na­še pod­ruč­je. Jav­na ras­pra­va o rad­noj ver­zi­ji ovog pla­na za­vr­še­na je, a  po­sled­njoj u ni­zu do­ma­ćin je bi­la Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Sku­pu su

„Čerević u maju“…

<strong> Čerević</strong> - U tradicionalnu kulturnu manifestaciju "Noć muzeja", održanu 14. maja širom Srbije, ponovo su se uključili i meštani Čerevića, najpre programom u organizaciji Udruženja žena "Moje selance". Pod nazivom

Prijem za dobrovoljne davaoce

. Davanje krvi je korisno i za primaoce i za davoce, kažu lekari, jer stimuliše koštanu srž da proizvode nove mlade krvne ćelije i poboljšava

Dobri domaćini, još bolji proizvodjači

<strong> Susek</strong> - Šesta po redu Stočna izložba u Suseku održana je, 7. maja, uz učešće pedesetak izlagača goveda, svinja, ovaca, poljoprivredne hrane i mehanizacije iz Kukujevaca, Obrovca, Tovariševa, Neština, Begeča,

Mogućnost za privrednu i kulturnu saradnju

<p style="text-align: justify;">, pred­sed­nik MZ Bi­kić Do.</p> <p style="text-align: justify;">Te­ma raz­go­vo­ra sa pred­sed­ni­com Op­šti­ne bi­la je us­po­sta­vlja­nje pri­vred­ne i kul­tur­ne sa­rad­nje šid­ske op­šti­ne sa op­šti­na­ma u Istočnoj Slo­vač­koj, gde ve­ćin­sko

„Deset lekcija koje život znače“

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> u pro­šli čet­vra­tak de­li­li su edu­ka­tiv­ne bro­šu­re (dve sli­kov­ni­ce i je­dan in­ter­ak­tiv­ni DVD s de­se­tak fil­mo­va) ko­je sa­dr­že osnov­na pra­vi­la o sa­o­bra­ća­ju uče­ni­ci­ma pr­vih raz­re­da

Dogovor sa potrošačima oko duga

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ka­ko sma­nji­ti du­go­va­nja i tro­ško­ve unu­tar pred­u­ze­ća a ''In­gas'' uči­ni­ti još uspe­šni­jom fir­mom, glav­na je pre­o­ku­pa­ci­ja no­vo­i­me­no­va­nog di­rek­to­ra ovog  jav­nog pred­u­ze­ća Od ime­no­va­nja je, do­du­še, pro­šlo