Sve od­lu­ke jed­no­gla­sno

<strong> Stara Pazova</strong> - Sed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va odr­ža­na je 9. ma­ja, na ko­joj je od 48 od­bor­ni­ka pri­su­stvo­va­lo je 27. Za  krat­ko vre­me jed­no­gla­sno su usvo­je­ne sve tač­ke dnev­nog

Kom­pleks ba­ze­na ovog le­ta

di­rek­tor ''Je­din­stva'' iz Se­voj­na. Glav­ni fi­nan­si­jer ovog pro­jek­ta vred­nog 275,460.000 di­na­ra je Fond za ka­pi­tal­na ula­ga­nja Voj­vo­di­ne. - Ovim pot­pi­si­va­njem ugo­vo­ra Pa­zov­ča­ni su na pu­tu da ostva­re svoj vi­še­de­ce­nij­ski san,

“Noć mu­ze­ja“ na tri lo­ka­ci­je

<strong> Inđija</strong> - In­đi­ja se 14. ma­ja po tre­ći put uklju­či­la u ve­li­ku kul­tur­nu ma­ni­fe­sta­ci­ju ''Noć mu­ze­ja'' ko­ja se od­vi­ja­la na tri lo­ka­ci­je u gra­du. Ga­le­ri­ja Ku­će Voj­no­vi­ća bi­la je re­zer­vi­sa­na

Na­sta­vlja se re­kon­struk­ci­ja uli­ca

<strong> Inđija</strong> - Ra­do­vi na re­kon­struk­ci­ji uli­ca u In­đi­ji od­vi­ja­ju se po pla­nu. Po re­či­ma di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za iz­grad­nju op­šti­ne, ra­do­vi u tre­ćem de­lu Uli­ce Voj­vo­de Ste­pe pri­vo­de se kra­ju. U

Sa­rad­nja sa Va­lje­vom

<strong> Ruma</strong> - U okvi­ru pro­jek­ta „Ex­chan­ge 3“ za una­pre­đe­nje upra­vlja­nja gra­đe­vin­skim ze­mlji­štem, pro­te­kle sed­mi­ce je u Ru­mi pot­pi­san Me­mo­ran­dum o sa­rad­nji iz­me­đu Op­šti­ne Ru­ma i Gra­da Va­lje­va. Me­mo­ran­dum su pot­pi­sa­li

Ra­ci­o­nal­no s bu­džet­skim sred­stvi­ma

<strong> Ruma</strong> - Čla­no­vi Op­štin­skog ve­ća u Ru­mi su na sed­ni­ci, odr­ža­noj pre­kju­če, iz­me­đu osta­log, usvo­ji­li i iz­ve­štaj o iz­vr­še­nju op­štin­skog bu­dže­ta u pr­vom kvar­ta­lu ove go­di­ne. Ka­ko se na sed­ni­ci mo­glo

Katolička crkva pod re­flek­to­ri­ma

<strong> Laćarak</strong> - Na obje­kat Ri­mo­ka­to­lič­ke cr­kve u La­ćar­ku po­sta­vlje­na su tri re­flek­to­ra, a za ove ra­do­ve JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da je obez­be­di­la 300 hi­lja­da di­na­ra. Po­sta­vlja­nje re­flek­to­ra bio je

Ma­šta i sno­vi u sti­ho­vi­ma

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Cen­tar za kul­tu­ru “Sir­mi­ju­mart”,  or­ga­ni­zo­vao je od 10. do 12. ma­ja, Pr­vi fe­sti­val po­e­zi­je mla­dih pe­sni­ka “Ma­šta i sno­vi”, za ko­ji je na adre­su or­ga­ni­za­to­ra upu­će­no 125