Svečana sala van upotrebe

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Pra­va je sre­ća što se, pre de­se­tak da­na, u Ru­mi ni­je de­si­la tra­ge­di­ja. Ka­da ovo tvr­di­mo, mi­sli­mo na zgra­du Op­štin­skog udru­že­nja pen­zi­o­ne­ra Ru­ma ko­ja

Mala škola grnčarije

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">, vi­ši ku­stos ar­he­o­log, a obu­ka će tra­ja­ti do 1. ju­na.</p> <p style="text-align: justify;">- Za­do­volj­ni smo re­zul­ta­ti­ma iako je sve još u za­čet­ku, jer ne­ma­mo ni grn­čar­sko

Izbeglima krov nad glavom

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Če­tr­de­se­tak iz­be­glih, in­ter­no ra­se­lje­nih i so­ci­jal­no ugro­že­nih li­ca s pod­ruč­ja Srem­ske Mi­tro­vi­ce pot­pi­sa­lo je u pe­tak ugo­vo­re o do­na­ci­ji pa­ke­ta gra­đe­vin­skog ma­te­ri­ja­la i mon­ta­žnih

Najopasnija štetočina šećerne repe

<p style="text-align: justify;"> - Re­pi­na pi­pa pred­sta­vlja naj­o­pa­sni­ju šte­to­či­nu še­ćer­ne re­pe. Kri­ti­čan pe­ri­od u raz­vo­ju še­ćer­ne re­pe je od kli­ja­nja i ni­ca­nja , pa sve dok bilj­ka ne for­mi­ra 2-3

Krijumčarili zlato i evre

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> (45) iz Za­gre­ba su pri­ve­de­ni is­tra­žnom su­di­ji Osnov­nog su­da u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci,  ko­ji im je na­kon sa­slu­ša­nja od­re­dio pri­tvor do osam da­na.</p> <p style="text-align: justify;">Ka­ko je

Zašto svetlo „trepće“?

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Mno­go­broj­ni gra­đa­ni Srem­ske Mi­tro­vi­ce i okol­nih se­la ža­le se du­že vre­me na po­ja­vu "trep­ta­nja sve­tla" u ra­svet­nim te­li­ma svo­jih ku­ća. Da bi do­bi­li od­go­vor

Policija traga za počiniocima

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">U su­bo­tu, 26. mar­ta pre pod­ne pri­me­će­no je da na Grad­skom tr­gu u Sta­roj Pa­zo­vi, ko­ji no­si ime po­koj­nog pre­mi­je­ra Sr­bi­je  ne­ma spo­men plo­če s nat­pi­som

Uređuju autobuska stajališta

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Me­šta­ni­ma Za­sa­vi­ce 2 usko­ro će bi­ti na ras­po­la­ga­nju tri ure­đe­na auto­bu­ska sta­ja­li­šta sa na­stre­šni­ca­ma. As­fal­ti­ra­nje pla­toa za sta­ja­li­šta je u to­ku, a za ove po­slo­ve