Nastup ru­skog ho­ra “Bla­go­ve­sti“

po­kra­jin­ski se­kre­tar za rad i za­po­šlja­va­nje i rav­no­prav­nost po­lo­va. U či­ta­o­ni­ci Grad­ske bi­bli­o­te­ke 23. ma­ja se od­vi­jao pro­gram ''Ka­zi­mir Ma­lje­vič i ru­ska sli­kar­ska avan­gar­da, na re­la­ci­ji Polj­ska, Ukra­ji­na, Be­lo­ru­si­ja i Ru­si­ja''.

Ma­tu­ran­ti

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Pro­te­klog vi­ken­da na mi­tro­vač­kom grad­skom tr­gu ve­če­ri su bi­le is­pu­nje­ne sla­vlje­nič­kom at­mos­fe­rom ma­tu­ra­na­ta. Mla­dost, le­po­ta i ha­lji­ne kao sa mod­nih pi­sta iza­zi­va­le su pa­žnju i di­vlje­nje broj­ne

Asval­ti­ra­na Uli­ca Ste­va­na Srem­ca

. Pre­ma re­či­ma Bo­ja­na Ga­vri­ća, di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za iz­grad­nju gra­da, ovo je sa­mo na­sta­vak ure­đe­nja ko­mu­nal­ne in­fra­struk­tu­re na če­mu se već du­že vre­me­na in­ten­ziv­no ra­di u ovom pred­u­ze­ću. - Ovim se ujed­no

Pao pla­fon u vr­ti­ću

- Pro­te­kle ne­de­lje u pre­po­dnev­nim sa­ti­ma u objek­tu Pred­škol­ske usta­no­ve „Je­li­ca Sta­ni­vu­ko­vić Ši­lja“ u Ši­du ob­ru­šio se pla­fon. Sa­mo sti­ca­jem sreć­nih okol­no­sti ni­ko ni­je na­stra­dao, jer su de­ca i

Za čistiji grad

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Ovdašnje Javno komunalno preduzeće "Komunalije" je u užem centru Sremske Mitrovice, duž trotoara  od Palate pravde do Žitnog trga, postavilo nove kante za smeće. Iz "Komunalija" poručuju

Bitka za malu Andrijanu

<p style="text-align: left;">, odlučeno je, ipak, da mala Andrijana u porodici Preradović ostaje do daljeg, odnosno dok ne stigne odluka viših

Svetonikoljsko priznanje šidskim ekolozima

- Pro­te­klog vi­ken­da Me­sna za­jed­ni­ca Šid or­ga­ni­zo­va­la je pro­sla­vu Da­na Me­sne za­jed­ni­ce i grad­ske sla­ve Sve­tog Ni­ko­la­ja let­njeg. Pro­sla­va je po­če­la u če­tvr­tak „Fe­sti­va­lom na­u­ke“, ko­ji je odr­žan u

Hu­ma­ni­tar­ni pa­ke­ti za so­ci­jal­no ugro­že­ne

je is­ta­kla da po­kra­jin­ska Vla­da pod­jed­na­ko vo­di ra­ču­na o svim ka­te­go­ri­ja­ma sta­nov­ni­štva i da je naj­no­vi­jom od­lu­kom opre­de­li­la 37 mi­li­o­na di­na­ra  za so­ci­jal­no ugro­že­ne. Ona je pod­se­ti­la da je