Hu­ma­ni­tar­ni pa­ke­ti za so­ci­jal­no ugro­že­ne

je is­ta­kla da po­kra­jin­ska Vla­da pod­jed­na­ko vo­di ra­ču­na o svim ka­te­go­ri­ja­ma sta­nov­ni­štva i da je naj­no­vi­jom od­lu­kom opre­de­li­la 37 mi­li­o­na di­na­ra  za so­ci­jal­no ugro­že­ne. Ona je pod­se­ti­la da je

Sti­gli no­vi ra­ču­na­ri

di­rek­tor ško­le ka­že: - Opre­mu smo do­bi­li u okvi­ru pro­jek­ta ''Mo­der­ni­za­ci­ja sred­njeg struč­nog obra­zo­va­nja'', na osno­vu od­lu­ke Mi­ni­star­stva pro­sve­te. Opre­ma je deo po­dr­ške za pre­vo­đe­nje mo­der­ni­zo­va­nih na­stav­nih pro­gra­ma u si­stem obra­zo­va­nja.

Li­kvid­nost pro­šlo­go­di­šnjeg bu­dže­ta

Ključ­na tač­ka sed­ni­ce Op­štin­skog ve­ća u Ru­mi, odr­ža­ne 23. ma­ja, od­no­si­la se na za­vr­šni ra­čun bu­dže­ta u 2010. go­di­ni: ma­da se ose­ti­la kri­za iz pret­hod­nih go­di­na, ostva­re­nje ‘’op­štin­ske ka­se’’ bi­lo

Či­šće­nje ka­nal­ske mre­že

- U to­ku je či­šće­nje ka­nal­ske mre­že u La­ćar­ku, u Uli­ci 22. ju­la i u Rad­nič­koj, pa nji­ho­vi sta­nov­ni­ci na­po­kon mo­gu da odah­nu, jer ne­ma vi­še ne­pri­jat­nog mi­ri­sa ni

Maturanti generacije 2010/2011.

- Od danas 1. juna na svim kioscima u prodaji je specijalno izdanje Sremskih novina "Maturanti generacije 2010/2011."

Pre­te Q gro­zni­ca i mor­bi­le

<p style="text-align: justify;">Cen­tar za kon­tro­lu i pre­ven­ci­ju bo­le­sti Za­vo­da za jav­no zdra­vlje u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pri­ja­vio je pro­te­kle sed­mi­ce dve epi­de­mi­je na te­ri­to­ri­ji rum­ske op­šti­ne – epi­de­mi­ju Q gro­zni­ce i

Čovekov san o letenju

<strong> </strong> - Beočinsko naselje Šakotinac, na severnim obroncima Fruške gore, već duže vreme privlači pažnju poklonika jednog relativno novog, sve popularnijeg ekstremnog sporta - paraglajdinga. Skoro svakog vikenda, na obližnjem

Uru­če­ne na­gra­de naj­u­spe­šni­ji­ma

<strong> Šid</strong> - Pro­te­kle sre­de u Cr­ve­nom kr­stu uru­če­na su pri­zna­nja naj­u­spe­šni­jim uče­ni­ci­ma ko­ji su uče­stvo­va­li na na­grad­nom kon­kur­su „Krv ži­vot zna­či“. Ka­ko je re­kao , se­kre­tar Cr­ve­nog kr­sta, na kon­kurs je