Smena kadrova DS?

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">De­ša­va­nja u ''In­ga­su'' i oko ''In­ga­sa'' su pro­te­klih da­na za­ba­vlja­la in­đij­sku jav­nost. Epi­log de­ša­va­nja se oče­ku­je na da­na­šnjoj sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne ka­da će, ka­ko je naj­vlje­no,

Srpska kuća fudbala počinje da živi

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">U ve­le­lep­nom Sport­skom cen­tru Fud­bal­skog sa­ve­za Sr­bi­je u Sta­roj Pa­zo­vi, na­kon 22. sed­ni­ce Iz­vr­šnog od­bo­ra FSS, 15. mar­ta odr­ža­na je kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re, a tom pri­li­kom

SI­NI soft­ver po­klon ško­la­ma

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Pred­stav­ni­ci Cen­tra za ne­sta­lu i zlo­sta­vlja­nu de­cu iz Sta­re Pa­zo­ve u če­tvr­tak, 17. mar­ta u OŠ “Si­me­on Ara­nic­ki” odr­ža­li su pre­zen­ta­ci­ju SI­NI pro­gra­ma (si­gur­nost na in­ter­ne­tu)

Pomoć izbegličkim porodicama

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">U op­štin­skom Po­ve­re­ni­štvu za iz­be­gli­ce u to­ku je na­bav­ka za šest po­ro­di­ca ko­je su do­bi­le sred­stva na kon­kur­su za eko­nom­sko osna­ži­va­nje i osa­mo­sta­lji­va­nje iz­be­glič­kih po­ro­di­ca, u

Obroci za 200 korisnika

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Još od ka­ko je dav­ne 1994. go­di­ne po­če­la sa ra­dom Na­rod­na ku­hi­nja, ko­ja se na­la­zi pri šid­skom Cr­ve­nom kr­stu, ni­je­dan dan ni­je pre­sta­ja­la sa ra­dom. Da­nas

Pripremaju predstavu „Mulen ruž“

- U Ama­ter­skom po­zo­ri­štu „Bra­ni­slav Nu­šić“ ovih da­na u to­ku su pro­be na mju­zi­klu „Mu­len ruž“. Ka­ko ka­že , re­di­telj, reč je o ko­ma­du u ko­me se glum­ci pred­sta­vlja­ju i

Podsticaji za domaćinstva

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Ka­da je to­kom pro­šle go­di­ne, na jed­nom od skup­štin­skih za­se­da­nja, do­ne­ta od­lu­ka o iz­dva­ja­nju 15 mi­li­o­na di­na­ra iz bu­dže­ta Op­šti­ne Irig za sti­mu­li­sa­nje po­di­za­nja

Opasno kliište preti selu

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Sta­nov­ni­ci Če­re­vi­ća, a na­ro­či­to oni ko­ji ži­ve u na­se­lju zva­nom Me­đe, već dve ne­de­lje stre­pe od opa­snog kli­zi­šta po­kre­nu­tog iz­nad ovog de­la se­la. Ogrom­ne