Radovi u Bikić Dolu

<strong> Bikić Do</strong> - Trenutno su u Bikić Dolu u toku zemljani radovi u dužini od 150 metara, kojima će biti saniran krak Čapajeve ulice, koja je u veoma lošem stanju.

Akcija „Kako raste drvo“

<strong> Šid</strong> - Na inicijativu časopisa "Eko list" šidska opština je izabrana da se priključi akciji pod nazivom "Kako raste drvo". U okviru te akcije učenici Osnovne škole "Branko Radičević", članovi

Sportska oprema za FK „Sremac“

uručili su na poklon sportsku opremu. Vrednost ove opreme iznosi 37 hiljada dinara, a pri njenoj nabavci pomogla je Fabrika ulja "Viktoriaoil" iz

Poklon ženama Berkasova

<strong> Berkasovo</strong> - Članicama Udruženja žena "Izvor" iz Berkasova predsednica šidske Opštine uručila je na poklon kompjuter sa pratećom opremom. Predsednica je zajedno sa svojim saradnicima posetila Etno kuću u

Pro­je­kat za iz­grad­nju vo­do­tor­nja

Pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić uru­či­la je  pro­jekt­no - teh­nič­ku do­ku­men­ta­ci­ju za iz­grad­nju vo­do­tor­nja u Er­de­vi­ku, pred­sed­ni­ku Sa­ve­ta te Me­sne za­jed­ni­ce Zo­ra­nu Ma­ši­ću, pri­li­kom pro­šlo­ne­delj­ne po­se­te ovom se­lu. Iz­grad­nja vo­do­tor­nja ko­jim bi

Vo­do­vod i Bi­bli­o­te­ka do­bi­li no­vog di­rek­to­ra

Na 33. sed­ni­ci op­štin­skog par­la­man­ta u Sta­roj Pa­zo­vi od 2. no­vem­bra za no­vog di­rek­to­ra JP “Vo­do­vod i kna­li­za­ci­ja” Sta­ra Pa­zo­va ime­no­van je Jo­vo Bje­lić, pri­vred­nik i ne­stra­nač­ka lič­nost iz No­ve

Re­kon­stru­i­sa­na čvo­ri­šta olak­ša­va­ju po­sao

Po­sled­njih me­se­ci ka­da se do­go­de ha­va­ri­je na vo­do­vod­noj mre­ži, bi­le one ve­li­ke ili ma­le, to zna­ju sa­mo oni po­tro­ša­či u či­joj bli­zi­ni se to do­go­di­lo. Po re­či­ma Bo­ri­vo­ja Bo­ži­ća, di­rek­to­ra

Se­tva pše­ni­ce pri sa­mom kra­ju

Sun­ča­na je­sen, bez ve­ćih pa­da­vi­na, bi­la je ključ­ni uslov za ra­do­ve u po­lju, bi­lo da je reč o ber­bi ku­ku­ru­za, va­đe­nju še­ćer­ne re­pe ili du­bo­kom ora­nju. Pri­no­si su na ni­vou