Bo­lji uslo­vi za rad klu­ba

Pro­te­kle sre­de pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić, kan­di­dat De­mo­krat­ske stran­ke za na­rod­nog po­sla­ni­ka po ve­ćin­skom si­ste­mu Bog­dan Tra­vi­ca i član Op­štin­skog ve­ća za sport i omla­di­nu Mi­ro­slav Smi­lja­nić, po­se­ti­li su OFK

„Sveti Sava“ medju najboljim školama

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - kaže da se učenici ovde ostvaruju zavidne rezultate na maloj maturi i većina ih upisuje željene srednje

Ba­zar zdra­vlja

Pro­te­kle ne­de­lje gra­đa­ni­ma je omo­gu­će­no da bez za­ka­zi­va­nja i če­ka­nja pro­ve­re osnov­ne pa­ra­me­tre  svog zdra­vlja. Dr Sve­tla­na Pri­ca, le­kar u Do­mu zdra­vlja Srem­ska Mitrovica is­ta­kla je da ova­kvi pre­gle­di do­pri­no­se

Otvo­re­na fa­bri­ka pe­le­ta

Po­kra­jin­ski se­kre­tar za rad, za­po­šlja­va­nje i rav­no­prav­nost po­lo­va Mi­ro­slav Va­sin u pe­tak, še­stog apri­la, u Hrt­kov­ci­ma je pu­stio u rad fa­bri­ku za pro­iz­vod­nju pe­le­ta „An­gler" u či­ju iz­grad­nju je ulo­že­no

Vi­sok ste­pen to­le­ran­ci­je

36. sed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne odr­ža­na u pe­tak je i po­sled­nja sed­ni­ca op­štin­skog par­la­men­ta u ovom man­da­tu. Dnev­ni red je bio obi­man, 47 ta­ča­ka, ali uz sve di­sku­si­je i me­đu­sob­no uva­ža­va­nje

Brat­ski su­ži­vot na vi­so­kom ni­vou

Am­ba­sa­dor Slo­vač­ke Re­pu­bli­ke u Sr­bi­ji, nje­go­va ek­se­len­ci­ja Jan Var­šo pro­šle ne­de­lje na po­ziv pred­sed­ni­ka op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ra­na Jo­vi­ća pr­vi put zva­nič­no (pret­hod­no pri­su­stvo­vao na ne­ko­li­ko ma­ni­fe­sta­ci­ja) bio je u

Pred­sed­ni­ca u po­se­ti pen­zi­o­ner­ka­ma

Na­kon što je 2. apri­la po­če­la is­pla­ta jed­no­krat­nih nov­ča­nih na­kna­da za pen­zi­o­ne­re či­ji su pri­ho­di is­pod 10 hi­lja­da di­na­ra, kao i so­ci­jal­no neo­be­zbe­đe­nim li­ci­ma sta­ri­jim od 65 go­di­na, pred­sed­ni­ca Op­šti­ne

Bazar zdravlja u Moroviću

&nbsp; <strong> Morović </strong>- U organizaciji Doma zdravlja u Šidu i lokalne samouprave u Moroviću je u subotu održan Bazar zdravlja. Nakon Erdevika i Višnjićeva i meštani Morovića su imali priliku da