Svet po me­ri de­te­ta

U okvi­ru ‘’De­či­je ne­de­lje’’, za­po­sle­ni u Cen­tru za so­ci­jal­ni rad ne­dav­no su u ho­lu Kul­tur­nog cen­tra or­ga­ni­zo­va­li hu­ma­ni­tar­nu ak­ci­ju, uz pri­red­bu i li­kov­ne ra­do­ve de­ce sa smet­nja­ma u raz­vo­ju. Ma­li­ša­ni­ma je

De­ci uvek tre­ba po­dr­ška

Pre go­di­nu da­na u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je osno­van klub hra­ni­te­lja "Hra­bro sr­ce 022" ko­ji je pre­ra­stao u udru­že­nje hra­ni­te­lja. Ovo udru­že­nje oku­plja hra­ni­telj­ske po­ro­di­ce u ko­ji­ma je sa­da sme­šte­no 79

Ove zi­me ne­ma zi­me

<strong> </strong> Zbog ni­skih spolj­nih tem­pe­ra­tu­ra ovo­go­di­šnja grej­na se­zo­na u mi­tro­vač­kom Jav­no – ko­mu­nal­nom pred­u­ze­ću „To­pli­fi­ka­ci­ja“ po­če­la je 10. ok­to­bra, od­mah na­kon to­plih pro­ba, što je pet da­na ra­ni­je od za­kon­ski pred­vi­đe­nog

Ilinci još uvek bez vode

<strong> Ilinci</strong> -Ilinci su već 11 dana bez vode. Prema rečima predsednika Saveta MZ je izjavio da sutra počinju radovi na trasi glavnog cevovoda Ilinci – Vašica, a dinamika radova

Uručena sredstva od igara na sreću

<p style="text-align: left"><strong> Šid</strong> -Šid je u petak posetio državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i ljudska i manjinska prava uručio rešenje o odobrenim sredstvima od igara

Poseta Slovačkoj crkvi

<strong> Šid</strong> -Predsednica Opštine Šid, , posetili su Slovačku evangeličku crkvu u Šidu gde su u toku radovi na uređenju enterijera. Za ove radove iz opštinskog budžeta je izdvojeno 300.000, a

Tortijada u Berkasovu

<strong> Berkasovo </strong>- Udruženje žena "Izvor" iz Berkasova organizovalo je za vikend takmičenje "NAJ torta". Žiri je odlučio da prvo mesto pripadne iz Bačinaca. Specijalne nagrade dobila su udruženja žena

Povelje za negovanje kulture

<strong> Šid</strong> - Mesna zajednica Višnjićevo, jedan od organizatora 32. "Višnjićevih dana", dodelila je Povelje za negovanje kulture i istorijskog nasleđa srpskog naroda i proglasila za počasne meštane Višnjićeva predsednika Matice