Krijumčarili zlato i evre

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> (45) iz Za­gre­ba su pri­ve­de­ni is­tra­žnom su­di­ji Osnov­nog su­da u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci,  ko­ji im je na­kon sa­slu­ša­nja od­re­dio pri­tvor do osam da­na.</p> <p style="text-align: justify;">Ka­ko je

Zašto svetlo „trepće“?

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Mno­go­broj­ni gra­đa­ni Srem­ske Mi­tro­vi­ce i okol­nih se­la ža­le se du­že vre­me na po­ja­vu "trep­ta­nja sve­tla" u ra­svet­nim te­li­ma svo­jih ku­ća. Da bi do­bi­li od­go­vor

Policija traga za počiniocima

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">U su­bo­tu, 26. mar­ta pre pod­ne pri­me­će­no je da na Grad­skom tr­gu u Sta­roj Pa­zo­vi, ko­ji no­si ime po­koj­nog pre­mi­je­ra Sr­bi­je  ne­ma spo­men plo­če s nat­pi­som

Uređuju autobuska stajališta

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Me­šta­ni­ma Za­sa­vi­ce 2 usko­ro će bi­ti na ras­po­la­ga­nju tri ure­đe­na auto­bu­ska sta­ja­li­šta sa na­stre­šni­ca­ma. As­fal­ti­ra­nje pla­toa za sta­ja­li­šta je u to­ku, a za ove po­slo­ve

Otvorena vrata „Vodovoda“

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Uče­ni­ci go­to­vo svih mi­tro­vač­kih osnov­nih ško­la po­se­ti­li su iz­vo­ri­šte i Po­stro­je­nje za pre­ra­du vo­de JKP "Vo­do­vod" u okvi­ru ak­ci­je na­zva­ne "Otvo­re­na vra­ta vo­do­vo­da" po­vo­dom Svet­skog da­na

Surova realnost – para nema

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Rad­ni­ci ''Klu­za'' su 16. mar­ta, po tre­ći put, bi­li u Grad­skoj ku­ći. Me­đu­tim, ni­je se ostva­ri­lo ono pra­vi­lo ''tre­ća sre­ća'', po­no­vo su se su­o­či­li sa su­ro­vom

Glavna tema – cena grejanja

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ključ­na te­ma sed­ni­ce Op­štin­skog ve­ća, odr­ža­ne 15. mar­ta, bi­la je ko­rek­ci­ja ce­na gre­ja­nja, a na zah­tev JP ''Stam­be­no'', što će se već ove ne­de­lje na­ći pred

Deca sakupljala elektronski otpad

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Moj dom bez sta­rih ba­te­ri­ja i elek­tron­skog ot­pa­da - mo­to je ko­jim su pred­stav­ni­ci Aso­ci­ja­ci­je za raz­voj op­šti­ne In­đi­ja ani­mi­ra­li uče­ni­ke osnov­nih ško­la da se uklju­če