Surova realnost – para nema

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Rad­ni­ci ''Klu­za'' su 16. mar­ta, po tre­ći put, bi­li u Grad­skoj ku­ći. Me­đu­tim, ni­je se ostva­ri­lo ono pra­vi­lo ''tre­ća sre­ća'', po­no­vo su se su­o­či­li sa su­ro­vom

Glavna tema – cena grejanja

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ključ­na te­ma sed­ni­ce Op­štin­skog ve­ća, odr­ža­ne 15. mar­ta, bi­la je ko­rek­ci­ja ce­na gre­ja­nja, a na zah­tev JP ''Stam­be­no'', što će se već ove ne­de­lje na­ći pred

Deca sakupljala elektronski otpad

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Moj dom bez sta­rih ba­te­ri­ja i elek­tron­skog ot­pa­da - mo­to je ko­jim su pred­stav­ni­ci Aso­ci­ja­ci­je za raz­voj op­šti­ne In­đi­ja ani­mi­ra­li uče­ni­ke osnov­nih ško­la da se uklju­če

O sanitarnoj deponiji

<p style="text-align: justify;">Na sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća odr­ža­noj pro­šle sre­de raz­ma­tra­na je in­for­ma­ci­ja o sta­nju pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je, do­zvo­le za grad­nju i na­či­ni­ma fi­nan­si­ra­nja sa­ni­tar­ne de­po­ni­je či­ja iz­grad­nja ovog pro­le­ća tre­ba da

Mladi evropljani u Inđiji

<p style="text-align: justify;">U okvi­ru pro­gra­ma ''Mla­di u ak­ci­ji'' tri­de­se­tak mla­dih lju­di iz osam­na­est evrop­skih ze­ma­lja, pro­šle ne­de­lje su po­se­ti­li op­šti­nu In­đi­ja. Do­ma­ći­ni su im bi­li pred­stav­nik Omla­din­skog kul­tur­nog cen­tra. Oni

Evrop­ski zva­nič­ni­ci u sport­skoj ha­li

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Pred­stav­ni­ci Evrop­ske ru­ko­met­ne fe­de­ra­ci­je i Ru­ko­met­nog sa­ve­za Sr­bi­je po­se­ti­li su pro­šle sre­de op­šti­nu In­đi­ja i ob­i­šli gra­di­li­šte sport­ske ha­le ko­ja tre­ba da po­slu­ži kao rezervna op­ci­ja

Smena kadrova DS?

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">De­ša­va­nja u ''In­ga­su'' i oko ''In­ga­sa'' su pro­te­klih da­na za­ba­vlja­la in­đij­sku jav­nost. Epi­log de­ša­va­nja se oče­ku­je na da­na­šnjoj sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne ka­da će, ka­ko je naj­vlje­no,

Srpska kuća fudbala počinje da živi

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">U ve­le­lep­nom Sport­skom cen­tru Fud­bal­skog sa­ve­za Sr­bi­je u Sta­roj Pa­zo­vi, na­kon 22. sed­ni­ce Iz­vr­šnog od­bo­ra FSS, 15. mar­ta odr­ža­na je kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re, a tom pri­li­kom