Nasipanje atarskih puteva

<strong> Noćaj</strong> - U ataru Noćaja nastavljeno je šljunčenje puteva za šta su mesna zajednica i nadležni u lokalnoj samoupravi obezbedili 800 kubika šljunka. Ovim materijalnom saniraće se najugroženije deonice poljskih

Uređena fasada Srpskog doma

<strong> </strong> -  Sredstvima građana u Sremskoj Mitrovici je završen  јoš jedan projekat iz programa gradskog samodoprinosa - rekonstrukcija novog dela  fasade zgrade Srpskog doma. Projekat  rekonstrukcije uradio je Zavod za zaštitu

Sanitetsko vozilo za decu Mongolije

<strong> Beočin</strong> - Ovih vrelih i sparnih avgustvskih dana, stigla nam je nesvakidašnja elektronska poruka: "Četvorica mladića su na humanitarnom, <em>Mongol reliju</em>, trenutno se voze po Pamiru, u Tadžikistanu. Jedan od

Gra­đe­vin­ski ma­te­ri­jal za 19 po­ro­di­ca

Ka­ko nas je in­for­mi­sao na­čel­nik Ode­lje­nja za dru­štve­ne de­lat­no­sti u Ru­mi je upra­vo za­vr­šen pro­je­kat po­mo­ći u gra­đe­vin­skom ma­te­ri­ja­lu za naj­u­gro­že­ni­je ka­te­go­ri­je iz­be­glih i in­ter­no ra­se­lje­nih li­ca. Pri­ku­plja­nje zah­te­va, sa

Na bi­ni vi­še od 500 uče­sni­ka

Me­đu­na­rod­ni fe­sti­val fol­klo­ra “Srem folk fest”, osmi po re­du, odr­ža­će se od 9. do 12.av­gu­sta, na Žit­nom tr­gu, a na nje­mu će se pred­sta­vi­ti 14 an­sam­ba­la iz osam ze­ma­lja uklju­ču­ju­ći

Prvi koncert dečijeg hora

<strong> Beočin selo</strong> - Dan Mesne zajednice Beočin (selo) i hramovna slava crkve Preobraženja Gospodnjeg obeleženi su, 18. i 19. avgusta, večernjom pretprazničkom službom i pomenom palim borcima i žrtvama fašističkog

„Zlatni dan vina“ u Carskoj palati

-Udruženje poštovalaca vina „Marcus Aurelius Probus“ iz Sremske Mitrovice organizuje internacionalnu vinsku svečanost pod nazivom "Zlatni dan vina", u petak, 19. avgusta, sa početkom u 19,30 sati. Učesnici će

Igra, pe­sma, šah

To­kom ju­la i av­gu­sta, od sre­de do pet­ka, na Grad­skom tr­gu će bi­ti ži­vo i ve­se­lo, kao i uvek ka­da je le­to u pi­ta­nju, i ka­da se tom le­tu ra­du­je