Počelo asvaltiranje u Sotu

<strong> Sot</strong> - U Sotu je u toku asvaltiranje ulica, koje izvodi firma "Borovica" iz Rume, a finansijska sredstva obezbeđena su iz Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Po završetku radova

Održan stručni skup iz oblasti energetike

<strong> Šid</strong> - Pre dva dana Opština Šid je, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, oganizovala stručni skup na temu „Analiza primene obnovljivih izvora energije

Deda Mraz u Višnjićevu

<strong> Višnjićevo</strong> - Podela novogodišnjih paketića u Višnjićevu biće obavljena u sredu, 28. decembra, u 12 časova, u Domu kulture. Paketiće, koje finansira Opština Šid, dobiće 180 mališana, a MZ je

Uručeni ugovori nevladinim organizacijama

<strong> Šid</strong> - , predsednik opštinske Komisije za zaštitu i unapređenje životne sredine, uručili su ugovore nevladinim organizacijama kojima su odobrena sredstva po konkursu za zaštitu i unapređenje životne sredine. Iz

Cementara će i dalje ulagati u Beočin

<strong> Beočin</strong> - U narednih pet godina Kompanija "Lafarž BFC" u Beočinu će uložiti više od dva miliona evra u razvoj lokalne zajednice, poboljšanje uslova života građana, unapređenje sporta, obrazovanja i

No­va rad­na me­sta u “Mi­ta­su“

No­va za­po­šlja­va­nja, te­ma o ko­joj se u vre­me­nu kri­ze naj­vi­še go­vo­ri, ima­la je ovih da­na u Ru­mi kon­kret­nu osno­vu. Pred­sed­nik voj­vo­đan­ske Vla­de dr Bo­jan Paj­tić, sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma me­đu ko­ji­ma

Od gra­do­na­čel­ni­ka – ju­bi­lar­ne na­gra­de !

Vi­še sto­ti­na pro­svet­nih rad­ni­ka u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci do­bi­će da­nas ju­bi­lar­ne na­gra­de za 2009. i 2010. go­di­nu. Od­lu­ku o to­me do­neo je gra­do­na­čel­nik Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić, a za ove na­me­ne iz­dvo­je­no je

Po­ro­di­li­šte do­bi­ja pet in­ku­ba­to­ra

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U ak­ci­ji Hu­ma­ni­tar­nog fon­da B92 “Bit­ka za be­be”, srem­sko­mi­tro­vač­ka Op­šta bol­ni­ca do­bi­će ukup­no pet in­ku­ba­to­ra za Ode­lje­nje neo­na­to­lo­gi­je.  Pr­va dva in­ku­ba­to­ra, ko­ja su do­ni­ra­li „Do­mis en­te­ri­je­ri“ iz