Pomoć u građevinskom materijalu

<p style="text-align: justify;"> - Ka­ko po­mo­ći naj­u­gro­že­ni­jim ka­te­go­ri­ja­ma iz­be­gli­ca i in­ter­no ra­se­lje­nih li­ca ko­ja ži­ve na te­ri­to­ri­ji rum­ske op­šti­ne, bi­la je te­ma o ko­joj se 5. apri­la raz­go­va­ra­lo u Ru­mi.</p> <p

Ugovori o stipendijama

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Na Dan stu­de­na­ta, 4. apri­la, hol Kul­tur­nog cen­tra odi­sao je mla­do­šću, zna­njem i ve­dri­nom: to­ga pro­leć­nog da­na 127 stu­de­na­ta sa te­ri­to­ri­je rum­ske op­šti­ne pot­pi­sa­lo

Rekonstrukcija raskrsnice

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Na­sta­vak re­kon­struk­ci­je re­gi­o­nal­nog pu­ta R- 103 te­če pla­ni­ra­nom di­na­mi­kom, a iz­vo­đač ra­do­va pri­pre­ma te­ren za ure­đe­nje ras­kr­sni­ce uli­ca Đu­re Da­ni­či­ća i Mi­lo­ša Obi­li­ća. Na

Obrazovanje za sve

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - U sa­li Grad­ske ku­će 14. apri­la, sa po­čet­kom u  17 sa­ti, bi­će odr­ža­na  tri­bi­na "Obra­zo­va­nje za sve"  ko­ja se or­ga­ni­zu­je su sklo­pu kam­pa­nje "Svi

Asfaltiran i proširen kolovoz

<p style="text-align: justify;"> - Sa­o­bra­ćaj­ni­ca u Ti­ca­no­voj uli­ci, u Me­snoj za­jed­ni­ci "Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja", ob­no­vlje­na je i pro­ši­re­na na tra­si du­ži­ne 615 me­ta­ra. Za in­ve­sti­ci­ju vred­nu oko 10,8 mi­li­o­na di­na­ra

Grade zdravstvenu ambulantu

<p style="text-align: justify;"> - Vi­še od 2.000 sta­nov­ni­ka  Sa­la­ša No­ćaj­skog  usko­ro će ima­ti am­bu­lan­tu u se­lu i ne­će mo­ra­ti da pu­tu­je u Ma­čvan­sku Mi­tro­vi­cu zbog zdrav­stve­nih uslu­ga. Po­slo­vi se re­a­li­zu­ju

Šansa za ukrupnjavanje poseda

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> na ne­dav­no odr­ža­nom sa­stan­ku sa po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma, ko­me je pri­su­stvo­va­lo oko osam­de­set po­ljo­pri­vred­ni­ka sa te­ri­to­ri­je šid­ske op­šti­ne.</p> <p style="text-align: justify;">Pred­sed­ni­ca Op­šti­ne is­ta­kla je da, u ci­lju una­pre­đe­nja

Publika zna da vrednuje izvornu muziku

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> i do­dao da će ih “Sta­ra Pa­zo­va uvek do­če­ka­ti otvo­re­nog sr­ca”.</p> <p style="text-align: